۲-۴-۶٫اتیل ۲-آمینو-۷، ۷-دی متیل- ۲َ، ۵- دی اکسو- ۲َ، ۴َ، ۵، ۵َ، ۶، ۶َ، ۷، ۸-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-۴، ۱َ-پیرولو]۳، ۲، ۱-[ij کینولین[-۳-کربوکسیلات(b’4)
Ethyl2-amino-7,7-dimethyl-2′,5-dioxo-2′,4′,5,5′,6,6′,7,8-octahydrospiro[chro-mene-4,1′-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline]-3-carboxylate (4b’ ):
White powder (264 mg, 66 %), m.p 277 ℃; IR(KBr)max: 3358, 3254, 3184, 2956, 2873, 1689۱۶۲۵, ۱۵۲۴, ۱۳۵۲ cm-1.
۱H- NMR (300.130 MHz, CDCl3), 0.87 (t, 3H, =۷٫۲Hz), 1.002 (s, 3H), 1.09 (s, 3H), 2.05-2.24 (m, 4H), 2.39 (d, 1H, J =۱۸ Hz), 2.53 (d, 1H, J =۱۸ Hz), 2.71-2.87 (m, 2H), 3.6-3.69 (m, 1H), 3.81-3.83 (m, 3H), 6.62 (s,2H,NH2), 6.76 -6.83 (m, 2HArH), 6.95 (d, 1H, = ۶٫۶Hz, ArH);δc (۷۵٫۴۶MHz, CDCl3),195.29, 176.45, 168.94, 162.37, 159.36, 141.20, 131.57, 126.66, 121.30, 120.15, 118.78, 114.83, 59.57, 51.18, 41.18, 39.01, 31.80, 28.82, 27.22, 24.63, 22.96, 21.11, 13.94
۲-۴-۷ .۲-آمینو – ۲َ، ۵- دی اکسو- ۲َ، ۴َ، ۵، ۵َ، ۶، ۶َ، ۷، ۸-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-۴، ۱َ-پیرولو]۳، ۲، ۱-[ij کینولین[-۳-کربونیتریل(c’4)
۲-amino-2′,5-dioxo-2′,4′,5,5′,6,6′,7,8-octahydrospiro[chromene-4,1′-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline]-3-carbonitrile (4c’ ) :
White powder (231 mg, 70%), m.p 279-281 ℃; IR(KBr)max: 3379, 3287, 3146, 2960, 2917, 2871, 2187, 1690, 1599, 1474 cm-1;
۱H- NMR (300.130 MHz, CDCl3), 1.98-2.11 (m, 4H), 2.31-2.37 (m, 2H), 2.66 (t, 2H, = ۶Hz), 2.82 (t, 2H, = ۶٫۳۰ Hz), 3.74-3.83 (m, 2H), 4.76 (s, 2H , NH2), 6.86 (d, 1H, =۶٫۶۰ Hz, ArH), 6.91 (t, 1H, J=7.20 Hz, ArH), 7.04(d, 1H, =۷٫۵۰ Hz, ArH).
۲-۴-۸٫اتیل ۲-آمینو – ۲َ، ۵- دی اکسو- ۲َ، ۴َ، ۵، ۵َ، ۶، ۶َ، ۷، ۸-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-۴، ۱َ-پیرولو]۳، ۲، ۱- [ ij کینولین[-۳-کربوکسیلات(d’4)
ethyl2-amino-2′,5-dioxo-2′,4′,5,5′,6,6′,7,8-octahydrospiro[chromene-4,1′-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline]-3-carboxylate (4d’ ) :
White powder (247 mg, 65%), m.p 269-271℃; IR(KBr)max: 3364, 3257, 3182, 2937, 2879, 1680, 1626, 1358 cm-1.
۱H- NMR (300.130 MHz, CDCl3), 0.85 (t, 3H, =۷٫۲۰Hz), 1.89-2.2 (m, 4H), 2.24-2.31 (m, 2H), 2.57-2.69 (m, 2H) , 2.7-2.87 (m, 2H), 3.61-3.79 (m, 4H), 6.79-6.84 (m, 2H, ArH, 2H , NH2), 6.95 (d, 1H, =۶٫۳۰Hz, ArH).
۲-۴-۹ .۲-آمینو-۶، ۶- دی متیل- ۲َ، ۵- دی اکسو- ۲َ، ۴َ، ۵، ۵َ، ۶، ۶َ، ۷، ۸-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-۴، ۱َ-پیرولو]۳، ۲، ۱- [ ij کینولین[-۳-کربونیتریل(e’4)
۲-amino-6,6-dimethyl-2′,5-dioxo-2′,4′,5,5′,6,6′,7,8-octahydrospiro[chromene-4,1′-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline]-3-carbonitrile (4e’ ) :
White powder (252 mg, 70%), m.p 266-268 ℃; IR(KBr)max: 3394, 3302, 3189, 2955, 2931, 2192, 1676, 1618, 1474, 1355 cm-1.
۱H- NMR (300.130 MHz, CDCl3), 0.99 (s, 3H), 1.05 (s, 3H), 1.81-1.95 (m, 2H), 2.03-2.13 (m, 2H), 2.64-2.7 (m,2H), 2.82 (t, 2H, = ۶Hz), 3.72-3.88 (m, 2H), 4.79(s, 2H, NH2) ,6.82 (d,1H, ,J =7.20HzArH), 6.9 (t, 1H, =۷٫۵۰Hz, ArH), 7.03 (d, 1H, =۷٫۵۰Hz, ArH).
δc(75.46MHz,CDCl3), 199.83, 175.49, 163.07, 158.04, 139.39, 131.35, 127.92, 122.37, 120.35, 120.30, 116.30, 110.97, 62.10, 48.02, 40.50, 39.20 , 33.29, 24.47, 23.89, 23.72, 21.22
۲-۴-۱۰٫اتیل۲-آمینو-۶، ۶- دی متیل- ۲َ، ۵-دی اکسو- ۲َ، ۴َ، ۵، ۵َ، ۶، ۶َ، ۷، ۸-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-۴، ۱َ-پیرولو]۳، ۲،۱[ij- کینولین[-۳-کربوکسیلات(f ‘4)
ethyl-2-amino-6,6-dimethyl-2′,5-dioxo-2′,4′,5,5′,6,6′,7,8-ahydrospiro[chromene-4,1′-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline]-3-carboxylate (4f ‘ ) :
White powder (223 mg, 55%), m.p 254-256 ℃; IR(KBr)max: 3365, 3240, 3174, 3114, 2960, 1684, 1618, 1359 cm-1.
۱H- NMR (300.130 MHz, CDCl3), 0.84 (t, 3H, = ۶٫۹Hz), 0.9 (s, 3H), 1.01 (s, 3H), 1.68-1.86 (m, 2H), 2.06-2.14 (m, 2H), 2.59 (d, 2H, = ۶Hz), 2.75-2.83 (m, 2H), 3.68-3.9 (m, 4H), 6.75-6.78 (m, 2H, ArH, 2H, NH2), 6.93 (d, 1H, = ۵٫۷۰Hz, ArH).
فصل سوم
بحث و نتیجه گیری
۳-۱٫ سنتز ترکیبات اسپیرو
۳-۱-۱٫ کلیات
از آنجا که ترکیبات اسپیرو ، بخصوص مشتقات اسپیرو اکسوایندول ها دارای خواص فارماکولوژیکی می باشد و با توجه به روش های گزارش شده در مقالات برای سنتز ترکیبات اکسوایندولی ، در این پایان نامه یک استرائژی جدید، برای سنتز ترکیبات دارای هستهی کومارینی ، ۲-آمینو-(H)4 پیران و اکسوکینولی واکسوایندولی است، ارائه میگردد. برای سنتز این سری از ترکیبات ، در بخش اول ابتدا پیش ماده ی۴و۵-دی هیدرو پیرولو[۱،۲،۳-hi] ایندول-۱و۲-دی اون سنتز میشود، سپس به ۱و۲-دی کتون مربوطه ، مالونو نیتریل یا اتیل سیانواستات و بتا دیکتون در حلال آب ،کاتالیزور هگزآمین (HMTA) افزوده و به مدت ۵-۷ ساعت حرارت داده میشود ودرنهایت محصول بدست می آید. بخش دوم ،مرحله نخست آن شامل سنتز ۵و۶ دی هیدرو H1-پیرولو]۳، ۲، ۱-[ij کینولین-۱و۲(H4)-دیاون میباشد. در مرحله دوم ۱و۲-دی اون مربوطه در حضور مالونو نیتریل یا اتیلسیانواستات و مشتقاتی از-دی کتونها طی انجام یک واکنش تک ظرفی – سه جزیی در حلال آب و کاتالیستp-TSAواکنش داده شده و در نهایت ترکیبات جدید اسپیرو با راندمان خوب را بدست میدهد.
بخش اول
۳-۱-۲٫سنتز۴و۵-دی هیدرو پیرولو[۱،۲،۳-hi]ایندول-۱و۲-دی اون
در این تحقیق برای تهیه پیش ماده مورد نظر ،از ایندولین و اگزالیل کلراید استفاده شد که روش کار در زیر بطور کامل آورده شده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

۳-۱-۲-۱٫سنتز ۲-(ایندولین-۱-ایل)-۲-اکسو استیل کلراید

 
شکل۳-۱
اگزالیل کلرایدتحت شرایط محیط تاریک، سرد(دمای پایین تر از oC 5)و اتمسفر بی اثر، به محلول ۲و۳-دی هیدرو-۱H-ایندول در بنزن اضافه شده و محصول ۲-(ایندولین-۱-ایل)-۲-اکسو استیل کلراید با (راندمان۶۲%، ۱۱۶میلی گرم، ۱ میلی مول،نقطه ذوب oC 117) حاصل شد.(شکل۳-۱)
حذف پیک N-H کششی و ظهور پیک کششی کربونیل آسیل هالیدی و آمیدی در طیف IR نشان از تولید حد واسط ۲-(ایندولین-۱-ایل)-۲- اکسو استیل کلراید می باشد
در طیف IR، پیک مربوط به فرکانس کششی کربونیل آمیدی درcm-1 ۱۶۶۸وپیک مربوط به فرکانس کششی کربونیل آسیل هالیدی در cm-11739 مشاهده گردید.

۳-۱-۲-۲٫سنتز ۴و۵-دی هیدرو پیرولو[۱،۲،۳-hi]ایندول-۱و۲-دی اون

 
شکل۳-۲
از بهم زدن اکسواستیل کلراید فوق با آلومینیوم کلراید سوبلیمه شده در حلال دی کلرو متان (آسیلاسیون فریدل کرافت)محصول ۴و۵-دی هیدرو پیرولو[۱،۲،۳-hi] ایندول-۱و۲-دی اونبا راندمان۵۱% ونقطه ذوب oC 157 بدست آمد.