در طیف IR،پیک مربوط به فرکانس کششی کربونیل آمیدی درcm-1 ۱۶۴۸وباند جذبی گروه کربونیل کتونی در Cm-11738 مشاهده گردید.
طیف ۱H-NMRاین ترکیب در حلال CDCl3 شامل یک سه خطی در محدوده ppm20/3=δ با Hz4/8= برای دو هیدروژن آلیفاتیک، یک سه خطی درمحدودهppm24/4= δبا Hz 9= برای دو هیدروژن آلیفاتیک ، یک چند خطی در محدوده ppm15/7-01/7 برای دو هیدروژن آروماتیک، یک دو خطی در محدوده ppm19/7 با Hz9= برای یک هیدروژن آروماتیک میباشد.
۳-۱-۳٫روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو
در سنتز این سری از ترکیبات ، به مخلوطی از۴و۵-دی هیدرو پیرولو[۱،۲،۳-hi] ایندول-۱و۲-دی اون، مالونو نیتریل یا اتیل سیانواستات و بتا دیکتون در حلال آب، کاتالیزور هگزآمین افزوده و محصول حاصل میشود. (شکل۳-۳)
 
a-d4 ۳ ۲ ۱
 
شکل۳-۳

۳-۱-۴٫مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو
سنتز این ترکیبات شامل دو مرحله است: در مرحله اول از تراکم نووناگل ۴و۵-دی هیدرو پیرولو[۱،۲،۳-hi] ایندول-۱و۲-دی اون و مالونونیتریل یا اتیلسیانواستات، نیتریلهای غیر اشباع بدست میآید، درمرحله دوم افزایش مایکل ترکیبات دارای متیلن فعال برروی نیتریلهای غیر اشباع، سپس حلقهزایی و در نهایت توتومری شدن محصول موردنظربدست می آید.(شکل۳-۴).
 
شکل۳-۴
۳-۱-۵٫ ترکیبات اسپیرو
۳-۱-۵-۱٫ ۲-آمینو-۷، ۷-دی متیل- ۲َ، ۵-دی اکسو-۴َ، ۵، ۵َ، ۶، ۷، ۸-هگزاهیدرو- H ۲َ -اسپیرو]کرومن-۴، ۱َ-پیرولو]۳، ۲، ۱- [hiایندول[-۳-کربونیتریل(a 4)
این ترکیب از واکنش ۴و۵-دی هیدرو پیرولو[۱،۲،۳-hi]ایندول-۱و۲-دی اون ، مالونونیتریل و دیمدون در حلال آب با حضور هگزآمین در دمای oC 90 به مدت ۵ ساعت به صورت رسوب قهوه ای رنگ با راندمان ۲۸% بدست آمد (شکل ۳-۵)
 
شکل۳-۵
طیف FT-IR باند جذبی گروه های کربونیل را درcm-11707و ۱۶۶۴، گروه نیتریل را در ۲۱۹۲ و N-H رادر ۳۱۷۱و۳۳۷۳ cm-1 نشان می دهد.
۳-۱-۵-۲٫ اتیل۲-آمینو-۷، ۷-دی متیل- ۲َ، ۵-دی اکسو-۴َ، ۵، ۵َ، ۶، ۷، ۸-هگزاهیدروH-2َ-اسپیرو]کرومن-۴، ۱َ-پیرولو]۳، ۲، ۱- [hi ایندول[-۳-کربوکسیلات(b4)
این ترکیب از واکنش ۴و۵-دی هیدرو پیرولو[۱،۲،۳-hi]ایندول-۱و۲-دی اون ، اتیل سیانواستات و دیمدون در حلال آب با حضور هگزآمین در دمای oC85 به مدت ۵ساعت به صورت رسوب قهوه ای رنگ با راندمان۳۰% بدست آمد(شکل ۳-۶)
 
شکل ۳-۶
طیف FT-IR نیز باند جذبی گروه های کربونیل را در cm-11680و N-H رادر cm ۳۲۴۳ و ۳۳۶۷ نشان میدهد
۳-۱-۵-۳٫ ۲-آمینو – ۲َ، ۵- دی اکسو- ۴َ، ۵، ۵َ، ۶،۷، ۸-هگزاهیدرو-H ۲َ-اسپیرو]کرومن-۴، ۱َ-پیرولو]۳، ۲، ۱- [hi ایندول[-۳-کربونیتریل(c4)
این ترکیب از واکنش ۴و۵-دی هیدرو پیرولو[۱،۲،۳-hi]ایندول-۱و۲-دی اون ، مالونو نیتریل و ۱و۳-سیکلو هگزادیاون در حلال آب با حضور هگزامین در دمای oC 80 به مدت ۶ ساعت به صورت رسوب قهوه ای رنگ با راندمان ۳۲% بدست آمد (شکل ۳-۷)
 
شکل ۳-۷
طیف FT-IR باند جذبی گروه های کربونیل را درcm-1 ۱۶۹۰و ۱۶۷۰، گروه نیتریل را در ۲۱۸۷ و N-H رادر ۳۲۸۷و ۳۳۷۹ نشان می دهد.
۳-۱-۵-۴٫اتیل ۲-آمینو – ۲َ، ۵- دی اکسو- ۴َ، ۵، ۵َ، ۶، ۷، ۸-هگزاهیدرو-H ۲َ-اسپیرو]کرومن-۴، ۱َ-پیرولو]۳، ۲، ۱– [ hi ایندول[-۳-کربوکسیلات(d4)
این ترکیب از واکنش ۴و۵-دی هیدرو پیرولو[۱،۲،۳-hi]ایندول-۱و۲-دی اون ، اتیل سیانواستات و ۱و۳-سیکلو هگزادیاون در حلال آب با حضور هگزآمین در دمایoC 80 به مدت ۷ ساعت به صورت رسوب قهوه ای رنگ با راندمان ۳۰% بدست آمد (شکل ۳-۸).
 
شکل۳-۸
طیف FT-IR نیز باند جذبی گروه های کربونیل را در cm-11725و ۱۶۶۶و N-H رادر cm ۳۳۶۸ و ۳۱۷۴ نشان میدهد
مشتقات اسپیروی حلقه های پنج عضوی ایندولینی با روش های مختلف سنتز شدند وبا توجه به راندمان پایین و تخریب آنها ،خالص سازی این ترکیبات امکان پذیرنمی باشد.
بخش دوم
۳-۱-۶٫ سنتز۵و۶-دی هیدرو H1-پیرولو]۳، ۲، ۱-[ij کینولین-۱و۲(H4)-دی اون
در این تحقیق برای تهیه پیش ماده مورد نظر از ۴،۳،۲،۱-تترا هیدرو کینولین و اگزالیل کلراید استفاده شد که روش کار در زیر بطور کامل آورده شده است.
۳-۱-۶-۱٫ سنتز ۲-(۳و۴-دی هیدرو کینولین-۱(H2)-ایل)-۲-اکسو استیل کلراید

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.