۳-۱-۹-۴٫ اتیل۲-آمینو-۲َ،۵-دی اکسو-۲َ،۴َ،۵،۵َ،۶،۶َ،۷، ۸-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-۴، ۱َ-پیرولو]۳، ۲، ۱[ij- کینولین[-۳-کربوکسیلات(d’4)
این ترکیب از واکنش ۵و۶ -دی هیدرو H1-پیرولو]۳، ۲، ۱-[ij کینولین-۱و۲(H4)-دی اون ، اتیل سیانواستات و ۱و۳-
سیکلو هگزادیاون در حلال آب با حضورp-TSA در دمای رفلاکس به مدت ۵ ساعت به صورت رسوب سفید رنگ با نقطه ذوبoC 271-269 با راندمان ۶۵% بدست آمد (شکل ۳-۱۶).
 
شکل ۳-۱۶
طیف ۱H-NMRاین ترکیب در حلال CDCl3 شامل یک سه خطی در محدوده ppm85/0= δ با Hz20/7 =برای سه هیدروژن آلیفاتیک متیل،یک چند خطی در محدوده ppm20/2-89/1 = δ برای چهار هیدروژن آلیفاتیک ، یک چند خطی در محدوده ppm31/2-24/2=δ برای دو هیدروژن آلیفاتیک، یک چند خطی درمحدودهppm69/2-57/2 = δ برای دو هیدروژن آلیفاتیک، یک چند خطی در محدودهppm87/2-70/2 = δ برای دو هیدروژن آلیفاتیک، یک چند خطی درمحدودهppm79/3-61/ 3=δ برای چهار هیدروژن آلیفاتیک ،یک چند خطی درمحدودهppm84/6-79/6 = δبرای دو هیدروژن آروماتیک و دو هیدروژن آمینی،یک دو خطی در محدوده ppm95/6= δبا Hz30/6 = برای یک هیدروژن آروماتیک میباشد.طیف FT-IR نیز باند جذبی گروه های کربونیل را در cm-11626و ۱۶۸۰و N-H رادر cm ۳۳۶۴ و ۳۲۵۷ نشان میدهد
۳-۱-۹-۵٫۲-آمینو-۶ و۶-دی متیل-۲َ، ۵-دی اکسو- ۲َ، ۴َ، ۵، ۵َ، ۶، ۶َ، ۷، ۸-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-۴، ۱َ- پیرولو]۳، ۲، ۱[ij- کینولین[-۳-کربونیتریل(e’4)
این ترکیب از واکنش ۵و۶ دی هیدرو H1-پیرولو]۳، ۲، ۱-[ij کینولین-۱و۲(H4)-دیاون ، مالونونیتریل و۴و۴-دی متیل- ۱و۳- سیکلو هگزا دی اون در حلال آب با حضور p-TSA در دمای رفلاکس به مدت ۶ ساعت به صورت رسوب سفید رنگ با نقطه ذوبoC 268-266با راندمان ۷۰% بدست آمد (شکل ۳-۱۷).
 
شکل ۳-۱۷
طیف ۱H-NMRاین ترکیب در حلال CDCl3 شامل یک تک خطی در ppm99/ 0= δ برای سه هیدروژن آلیفاتیک متیل، یک تک خطی در ppm05/ 1=δ برای سه هیدروژن آلیفاتیک متیل ، یک چند خطی در محدوده ppm95/1- 81/ 1= δ
برای دو هیدروژن آلیفاتیک، یک چند خطی درمحدودهppm13/2-03/2 =δ برای دو هیدروژن آلیفاتیک، یک چند خطی در محدودهppm70/2-64/2 =δ برای دو هیدروژن آلیفاتیک، یک سه خطی در ppm82/ 2=δ با Hz 6=برای دو هیدروژن آلیفاتیک ،یک چند خطی درمحدودهppm88/3-72/3 = δبرای دو هیدروژن آلیفاتیک ،یک تک خطی درppm79/ 4=δ برای دو هیدروژن آمینی،یک دو خطی در محدوده ppm82/ 6=δ با Hz20/ 7=برای یک هیدروژن آروماتیک، یک سه خطی در ppm90/ 6= δبا Hz50/ 7= برای یک هیدروژن آروماتیک ،ویک دو خطی در محدوده ppm03/7 =δ با Hz50/ 7=برای یک هیدروژن آروماتیک میباشد. طیف ۱۳C-NMRآن در حلال CDCl3،شامل۲۱ پیک برای ۲۱ نوع کربن متفاوت مربوط به شش کربن آروماتیک ،پنج گروه CH دو گروه معادل CH3،دوکربن اسپیرو،یک گروه CN،دو گروه C-O،دو گروه C=C،و دو گروه کربونیلی میباشد.
طیف FT-IR نیز باند جذبی گروه های کربونیل را درcm-11618و ۱۶۷۶، گروه نیتریل را در cm ۲۱۹۲ وN-H رادر ۳۳۰۲ و۳۳۹۴cm  نشان میدهد.
۳-۱-۹-۶ .اتیل۲-آمینو-۶، ۶-دی متیل- ۲َ، ۵-دی اکسو- ۲َ، ۴َ، ۵، ۵َ، ۶، ۶َ، ۷، ۸-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-۴، ۱َ-پیرولو]۳، ۲،۱[ij- کینولین[-۳-کربوکسیلات(‘ f4)
این ترکیب از واکنش ۵و۶- دی هیدرو H1-پیرولو]۳، ۲، ۱-[ij کینولین-۱و۲(H4)-دی اون ، اتیل سیانواستات و۴و۴-دی متیل-۱و۳-سیکلو هگزادیاون در حلال آب با حضور p-TSA در دمای رفلاکس به مدت ۴ساعت به صورت رسوب سفید رنگ با نقطه ذوبoC 256-254با راندمان ۵۵% بدست آمد (۳-۱۸).
 
شکل ۳-۱۸
طیف ۱H-NMR این ترکیب در حلال CDCl3 شامل یک سه خطی در محدوده ppm84/ 0=δ با Hz90/ 6= برای سه هیدروژن آلیفاتیک متیل،یک تک خطی در ppm90/ 0=δ برای سه هیدروژن آلیفاتیک متیل ، یک تک خطی در ppm01/1 =δ برای سه هیدروژن آلیفاتیک متیل، یک چند خطی درمحدوده ppm86/1-680/1 =δ برای دو هیدروژن آلیفاتیک، یک چند خطی در محدودهppm14/2-06/2 =δ برای دو هیدروژن آلیفاتیک،یک دو خطی در محدودهppm59/2 = δبا Hz6= برای دو هیدروژن آلیفاتیک،یک چند خطی در محدودهppm 83/2-75/2 = δ برای دو هیدروژن آلیفاتیک ،یک چند خطی درمحدودهppm 90/3-68/3= δ برای چهارهیدروژن آلیفاتیک و یک چند خطی درمحدوده ppm78/6-75/ 6=δ برای دو هیدروژن آمینی و دو هیدروژن آروماتیک،یک دو خطی در محدوده ppm 93/6 = δ با Hz70/ 5 =برای یک هیدروژن آروماتیک میباشد.
طیف FT-IRنیز باند جذبی گروه های کربونیل را در cm-11684 و ۱۶۱۸ و N-H را در cm ۳۳۶۵ و۳۲۴۰ نشان میدهد.
نتیجه گیری
مشتقات اسپیروی حلقه های پنج عضوی ایندولینی با روش های مختلف سنتز شدند و با توجه به راندمان پایین و تخریب آنها ،خالص سازی این ترکیبات امکان پذیر نمی باشد،در مقابل مشتقات اسپیروی حلقه های شش عضوی کینولینی به عنوان ترکیبات پایدار، خالص سازی شدند و از طریق ۱۳C-NMR ,IR ,1H-NMR ,شناسایی شدند.
فصل چهارم
ضمائم و پیوست ها
بخش اول
۴-۱ . پیش ماده سنتز شده
۴-۱-۱: ۲-(ایندولین-۱-ایل)-۲-اکسو استیل کلراید
طیفFT-IR (KBr)
۴-۱-۲: ۴،۵-دی هیدرو پیرولو[۱،۲،۳-hi]ایندول-۱،۲-دی اون
طیفFT-IR (KBr)
طیف۱H-NMR(CDCl3)
۴-۲٫ترکیبات اسپیرو
۴-۲-۱: ۲-آمینو-۷، ۷-دی متیل- ۲َ، ۵-دی اکسو-۴َ، ۵، ۵َ، ۶، ۷، ۸-هگزاهیدرو- H ۲َ-اسپیرو]کرومن-۴، ۱َ-پیرولو]۳، ۲، ۱- [hiایندول[-۳-کربونیتریل(a ۴)
طیفFT-IR (KBr)
۴-۲-۲: اتیل۲-آمینو-۷، ۷-دی متیل- ۲َ، ۵-دی اکسو-۴َ، ۵، ۵َ، ۶، ۷، ۸-هگزاهیدرو-H ۲َ-اسپیرو]کرومن-۴، ۱َ-پیرولو]۳، ۲، ۱-hi [ایندول[-۳-کربوکسیلات(b ۴)
طیفFT-IR (KBr)
۴-۲-۳: ۲-آمینو – ۲َ، ۵- دی اکسو- ۴َ، ۵، ۵َ، ۶،۷، ۸-هگزاهیدرو-H ۲َ-اسپیرو]کرومن-۴، ۱َ- پیرولو]۳، ۲، ۱-hi [ایندول[-۳-کربونیتریل(c ۴)
طیفFT-IR (KBr)
۴-۲-۴: اتیل ۲-آمینو – ۲َ، ۵- دی اکسو- ۴َ، ۵، ۵َ، ۶، ۷، ۸-هگزاهیدرو- H ۲َ-اسپیرو]کرومن-۴، ۱َ-پیرولو]۳، ۲، ۱- [ hi ایندول[-۳-کربوکسیلات(d ۴)
طیفFT-IR (KBr)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.