ب- روش آشتوی اصلاح شده که با چکش ۴/۵۴ کیلوگرمی و ارتفاع سقوط ۴۵/۷۲ سانتیمتری انجام میشود.
در این تحقیق به منظور تراکم خاک از آزمایش تراکم استاندارد استفاده شد.
۳-۲-۴-۳– وسایل مورد نیاز
۱.خاک خشک (۳ کیلوگرم)
۲.قالب تراکم (شامل قالب زیر قالبی و سر قالب)
۳.چکش تراکم
۴.خط کش سرزن
۵.ترازو
شکل ۵-۳ چکش و قالب آزمایش تراکم
۴-۲-۴-۳– روش انجام آزمایش
چون در این تحقیق از روش آزمایش تراکم استاندارد استفاده شد، فقط این روش تشریح میشود.
ابتدا قالب و زیر قالبی را وزن میکنیم. خاک را داخلی تشتی ریخته، حدود ۵ درصد رطوبت به آن زده و مخلوط میکنیم. مقداری خاک را داخل قالب میریزیم به نحوی که پس از کوبیدن یک سوم کل ارتفاع قالب را اشغال کند. به وسیله چکش دستی ۲۵ ضربه به تمام سطح خاک اعمال میکنیم. قشر دوم و سوم را ریخته و به صورت مشابه عمل میکنیم. برای قشر سوم باید سرقالب را گذاشته و سطح خاک پس از کوبیدن کمی بالاتر از سطح خود قالب باشد تا با خط کش سرزن آن را صاف نماییم. قالب را پاک و توزین کرده و یادداشت میکنیم. مقداری خاک را برداشته و وزن میکنیم و سپس آن را در گرمخانه به مدت ۲۴ ساعت خشک میکنیم. سپس مقدار رطوبت خاک را محاسبه میکنیم.
به خاک قبل مقدار ۲ درصد رطوبت اضافه میکنیم و این روند را تا ۵ بار تکرار میکنیم.
۳-۴-۳– آزمایش CBR[29]
آزمایش CBR را شخصی به نام پورتر در سال ۱۹۲۶ مطرح کرد که پس از آن در سال ۱۹۲۹ اداره راهسازی ایالت کالیفرنیای امریکا آن را گسترش داد. آزمایش CBR متداول ترین روش تعیین مقاومت نسبی خاکها برای راهسازی است، با بهره گرفتن از نتایج این آزمایش میتوان ظرفیت باربری خاک بستر و کلیه لایه های روسازی از قبیل زیر اساس و اساس را یافته، بر طبق آن ضخامت این لایه ها را به دست آورد.
نکته قابل توجه این که در حال حاضر این روش متداول ترین روش برای ارزیابی ظرفیت باربری روسازی راه ها و فرود گاه ها و همچنین تعیین میزان باربری مصالح سنگی است.
۱-۳-۴-۳– تئوری آزمایش
آزمایش CBR مقاومت برشی خاک را تحت شرایط کنترل شده درصد رطوبت و وزن مخصوص میدهد. این آزمایش در نهایت یک عدد را به عنوان نسبت باربری ارائه میکند، بدیهی است که این عدد برای یک خاک مشخص ثابت نیست و بستگی به شرایط تراکمی و رطوبتی آن خاک دارد.
طبق تعریف، CBR یک خاک نسبت نیروی لازم برای فرو بردن پیستونی با شکل، سرعت و عمق معین در خاک مورد آزمایش به نیروی لازم برای فرو بردن همان پیستون با همان سرعت و به همان عمق در مصالح استاندارد است، که در رابطه زیر نشان داده شده است. مصالح استاندارد نوعی سنگ شکسته است که بار استانداردی مطابق جدول برای نفوذ پیستون استاندارد در آن مورد نیاز است.
جدول۲-۳ مقادیر بار استاندارد

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

نفوذ (mm) بار (kg) فشار(kg/cm2) فشار (Mpa)
۲/۵ ۱۳۶۶ ۷۰ ۶/۹
۵ ۲۰۳۹ ۱۰۵ ۱۰/۳