مقاله (پایان نامه حقوق) مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه بازاریابی رابطه مند

مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه بازاریابی رابطه مند

با توجه به تغییرات محیط بازرگانی، مدل بازارهای ۶ گانه رابطه مند مورد بازنگری قرار گرفته است. تغییرات و اصلاحات در مدل بازارهای ۶ گانه در همین جا ختم نمی شود و انتظار می رود در طی زمان دستخوش تعدیلات بیشتری نیز قرار گیرد. در مدل فوق بازارهای مشتریان از حاشیه مدل به مرکز منتقل شده و استدلال آن این است که از گذر روابط بین بازارهای داخلی، عرضه کنندگان، اثر گذاران، جذب نیروی انسانی و مراجعان است که سعی می شود ارزشی ایجاد و به مشتری عرضه گردد (شکل ۲-۴).(برقعی،۱۳۹۱، ۴۲)

بازارهای مشتریان

بازارهای داخلی

بازارهای عرضه کنندگان و هم پیمانان

بازارهای مراجعان

بازارهای(جذب) نیروی انسانی

بازارهای اثرگذاران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۲-۶)مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه بازاریابی رابطه مند(همان منبع)

در جدیدترین مدل بازارهای ۶ گانه که توسط پک در سال ۱۹۹۷ ارائه شد، بازارهای مشتریان به دو دسته مصرف کننده و واسطه تقسیم می شوند، عرضه کنندگان و هم پیمانان از هم جدا شدند، دو بازار اصلی مراجعان و جذب نیروی انسانی از مدل حذف می شود که البته این بدان معنی نیست که دو بازار مذکور، اهمتی خود را از دست داده اند (شکل ۲-۵ )، بلکه بر اساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته- علی الخصوص توسط ریچهلد- روشن شد که تبلیغات دهان به دهان ناشی از رضایت مشتریان می باشد.از نکات قابل توجه در این مدل حوزه ها و قلمروهای مشترک اجزاء تشکیل دهنده این مدل می باشد (عباسی، جواد، ۱۳۸۳، ص ۴۲-۴۰ )

 

بازار

مصرف کننده

بازار

هم پیمانان

بازار

عرضه کننده

بازار

واسطه ها

بازار

اثر گذاران

بازار

داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

(شکل ۲-۷) آخرین مدل ارائه شده از بازارهای شش گانه تا سال ۱۹۹۹(همان منبع)

 

۲-۱-۸-۳) مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی

تا به امروز برای طراحی و شکل بندی مدل بازاریابی رابطه مند تلاش های زیادی صورت گرفته است. دایرمدلی

پنج مرحله ای که شکل گیری روابط را نشان می دهد ارائه کرد. بیتی و همکاران، مراحل تکوین و شکل گیری رابطه را مورد مطالعه قرار دادند، مدلی که عرضه داشتند مراحل اصلی فرایند شکل گیری رابطه را به تصویر می کشد (شکل ۲-۶ ) این مدل نشان می دهد که فرایند شکل گیری و تکوین روابط از چهار مرحله، تسهیل کننده، شکل گیری رابطه، تقویت رابطه و پیامدها و نتایج رابطه تشکیل می گردد(برقعی،۱۳۹۱، ۳۱)

پیامدها

شرایط تسهیل کننده

شکل گیری رابطه

تقویت رابطه

مدیریت عالی مشتری مداری

کارکنان مشتری مدار

· تمایل (انگیزش)

· توانایی (برای مثال مهارتهای همدلی)

کارکنان

· تقویت و وفاداری هزینه ها ، نارضایتی

شالوده ریزی روابط میان کارمندان و مشتری بر اساس:

· اعتماد

·  عملگرایی

· عرضه خدمات ویژه جانبی

·  کار تیمی

        مشتری

· وفاداری به فروشنده

· وفاداری به شرکت

انگیزاندن مشتریان جهت ایجاد روابط

· اجتماعی

· عملیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       (شکل ۲-۸ ) مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی(همان منبع)

۲-۱-۸-۴) مدل کاربردی بازاریابی رابطه مند

شت و پاراواتیار مدل کاربردی بازاریابی رابطه مند را تعریف نمودند (شکل ۲-۷) که بر طبق این مدل، اجرای ارزیابی رابطه مند می تواند شامل سه بعد باشد که عبارتند از :

  • اهداف استراتژی
  • طرفین درگیر ( شرکا)
  • برنامه های مورد نیاز

هر چند همانطوری که مدیران نیازمند برنامه ریزی استراتژی هایشان هستند، همچنین نیازمند ابزارهایی کاربردی و سیستم های قابل دسترس در بازار برای رسیدن به بکارگیری سراسری بازاریابی رابطه مند با مشتریان خود می باشند. (شت و پارواتیار، ۲۰۰۰).

 

عملکرد رابطه مند

-مالی

-بازاریابی

-استراتژیکی

-عملیاتی

-عمومی

هدف

–  افزایش اثر بخشی

–   بهبود کارایی

 

شرکا

-معیارها و ضوابط

-فرایند

تعیین نقش

ارتباطات

پیوندهای مشترک

فرایند برنامه ریزی

انطباق فرایندها

انگیزش کارکنان

فرایندهای نظارت

 

مدیریت و نظارت

عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] -Peck

[۲] – Fredrick Richheld

[۳] – Overlaps

[۴] -Dwyer 1994

[۵] – Beatty et, ai, 1996

[۶] – Facilitating Condition

[۷] -Relationship Formation

[۸] -Relationship enhancement

[۹] – Relationship outcomes

[۱۰] – sheth & Parvatiyar, 2000

Related articles

خرید پایان نامه : رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی ریشه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار از مطالعات برنارد[۱] نشات گرفت.(طبرسا،۱۳۸۹) باتمن وارگان برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند. آنان این مفهوم را بهعنوان بخشی از اقدامات کارکنان که با هدف بهبود بهره وری، همبستگی و انسجام در محیط کاری انجام می پذیرد تعریف کردند. اقدا مهایی […]

Learn More

پایان نامه مدیریت در مورد : انواع مشتریان

تعریف رضایت مشتری[۱] عمومارضایت مشتری به عنوان ارزیابی کلی مشتریان مبتنی برخریدوتجربه مصرف محصولات وخدمات تعریف می شود(کوو موون، ۲۰۱۴ )[۲]. سالها پیش پیتردراکر گفت که تنهاتعریف معتبر ازهدف کسب وکارجلب رضایت مشتری است(پری ، ۱۳۹۰، ۳۰)[۳]. رضایت، بصورت حالتی احساسی تعریف شده که از تقابل مشتریان با تولید کننده خدمات طی زمان منتج می […]

Learn More

منابع پایان نامه مدیریت با موضوع مدل بازاریابی رابطه مند میان سازمان های صنعتی:

مدل پنج سطحی بازاریابی رابطه مند کاتلر کاتلر با توجه به این که یک شرکت، بعد از عمل فروش چگونه به مشتری عکس العمل نشان می دهد، سطح پنج گانه روابط معاملاتی را تعریف کرده است (شکل ۲-۱۰ ) شرکتی که به طور کلی بعد از فروش هیچ نوع پیگیری را انجام نمی دهد در […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *