مکانیسمهای رفلکسی برای حفظ فشار شریانی

الف) سیستم بارورسپتوری که شناخته شده ترین مکانیسم است:

 • بارورسپتورها معروفند به کنترل لحظه به لحظه و در دیواره چندین شریان بزرگ ودر دو منطقه فوق العاده فراوان اند :
 • دیواره قوس آئورت ( عمل در فشارهای بالاتر از 30 میلی متر جیوه)
 • دیواره شریان کاروتید ( سینوس کاروتید) ( عمل در فشارهای بالاتر از 60 – 50 میلی متر جیوه)

 

مکانیسم عمل بارورسپتورها :

بالا رفتن فشار شریانی سبب ایجاد کشش در عروق ودر نتیجه اعمال فشار بر گیرنده ها و ارسال سیگنال به سیستم عصبی و متعاقبا ایجاد و ارسال پاسخ از از سیستم عصبی به سیستم گردش خون و نتیجه نهایی باعث ایجاد برادی کینین و رگ گشایی و کاهش فشار خون می شود.

 

ب ) گیرنده های شیمیایی کاروتیدی :

حساسیت نسبت به فقدان اکسیژن, زیادی دی اکسید کربن و یون هیدروژن

 

 

1-11- داروهای مقلد سمپاتیک

 

داروهای مقلد سمپاتیک داروهایی هستند که تزریق آنها اثرات شبیه سمپاتیک را در بدن ایجاد می کنند که در سیستم قلب و عروق موجب افزایش ضربان و قدرت انقباضی قلب و

ا گیرنده های آلفا 1 را تحریک می کنند و متیل نورآدرنالین که گیرنده های الفا1 و الفا 2افزایش فشار خون می گردند.

برخی از داروها به صورت اختصاصی گیرنده های الفا را تحریک می کنند مانند فنیل افرین که تنه را تحریک می کنند و دارویی مثل ایزوپرنالین فقط گیرنده های بتا را تحریک می کنند.

 

1-11-1- داروهای مهارکننده گیرنده های الفا و بتا

داروهای مهارکننده گیرنده های آلفای سمپاتیک شامل فنوکسی بنزامین و فنتولامین می‌باشند. گیرنده های بتای سمپاتیک را می توان توسط پروپرانولول مهار کرد.

 

 

1-12- داروهای مقلد پاراسمپاتیک

 

دو داروی مقلد پاراسمپاتیک که به طور شایع استفاده می شوند پیلوکارپین و متاکولین می باشند که مستقیما روی گیرنده های موسکارینی کولینرژیک عمل می کنند. واستیل کولین تزریقی دقیقا همان اثراتی ایجاد نمی کند که تحریک پاراسمپاتیک در بدن ایجاد می کنند, زیرا بخش اعظم آن قبل از رسیدن به همه رسپتورها بوسیله کولین استراز موجود در خون ومایعات بدن تخریب می شود.

 

 

1-13- داروهای مهار کننده رسپتورهای موسکارینی

 

آتروپین و داروهای مشابه آن مانند هوماتروپین , عمل استیل کولین را در اندامهای هدف کولینرژیک از نوع موسکارینی مهار می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

 

مروری بر تحقیقات پیشین

 

 

2-1- مطالعات انجام شده در رابطه با اثرات ریواس

 

عصاره ریزوم ریواس گونه undulatum فعالیت شل کنندگی قوی عروق دارد. piceatannole موجود در عصاره ریزوم ریواس عامل این شل کنندگی شناخته شده ، مکانیسم عملش به این شکل است که  این ماده فعالیت شل کنندگی را با مسدود کردن کانال های حساس به ولتاژ انجام می دهد. همچنین تحقیقات نشان داده اند که این شل شدگی ممکن است بواسطه یک مسیر سیگنالینگ نیتریک اکساید وابسته به اندوتلیوم باشد.(7)

عصاره ریشه ریواس در طب سنتی چین برای درمان بیماریهای قلبی عروقی کاربرد داشته است ، بررسی ها نشان دادند که این خاصیت به دلیل اثر emodin بر تکثیر سلولهای اندوتلیوم است که رشد و تکثیر سلولهای اندوتلیوم ودر نتیجه فرایند رگ زایی را کاهش می دهد ، زیرا این ماده تکثیر سلولهای ماهیچه ای صاف[1] ((VSMCs را مهار و تکثیر هسته سلول آنتی ژن[2]( PCNA ) را کاهش می دهد.(8)

مشتقات آنتراکوئینون موجود در ریشه ریواس فعالیت ضد التهابی دارند ، که فعالیت ضد التهابی این مواد ناشی از فعالیت ضد رگ زایی اینها می باشد .سه تا از مشتقات آنتراکوئینون که خاصیت ضد رگ زایی دارند emodin  ، Aloe-emodin و Rhein است.آنتراکوئینها با حالت اسیدی یا قطبی با جایگزینی گروه های هیدروفیلیک در موقعیتهای C3 یا C6 نقش قابل توجهی در مهار رگ زایی دارند.(9)

همچنین مطالعاتی انجام شده که نشان می دهد ریواس باعث شل شدن عضلات صاف عروق خونی می شود و همچنین فرایند التهاب را از طریق سیگنالهای cGMP / NO  وابسته به اندوتلیوم سرکوب می کند.(10)

عصاره ریواس نشان داد که روی کلیه موش اثر مدر دارد. احتمالا یکی از مکانیسم های ریواس برای مدر بودن این است که ریواس تولید mRNA و کانالهای (پروتئین های) AQP2 و AQP4 را در کلیه های موش مهار می کند.(11)

عصاره متانولی قسمت های مختلف ریواس می تواند به صورت مؤثر بر علیه پاتوژن های باکتریایی مؤثر واقع شود ، عصاره ریشه و برگ ها فعالیت ضد باکتریایی قابل توجهی از خود نشان می دهند اما فعالیت ضد باکتریایی ساقه ریواس درجه ای پایین تر از ریشه و برگ است . در بین نمونه های بررسی متوجه شدند که اثر آنها بیشتر بر علیه  گونه های پروتئوس و P . aeruginosand است. (12)

تحقیقات نشان می دهد که ریواس می تواند در درمان واکنشهای التهابی و جلوگیری از بروز سندرم اختلالال عملکرد ارگانهای متعدد و کاهش پاسخ های سیستمیک التهابی و جلوگیری از انتقال باکتریایی روده می شود ، نتایج این تحقیقات نشان می دهد که ممکن است ریواس تا پس از تروما و کاهش شدت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک محور ارتباطی کبد ، روده و ریه را قطع یا اینکه تا حدودی قطع کند.(13)

ریواس پروتئینوری و قربانیان گلومرولواسکلروز و گلومرولوسیروزی را به شدت کاهش می دهد.(14)

ریواس خاصیت ضد سرطانی از خود نشان داده است . این خاصیت بخاطر وجود مشتقات آنتراکوئینون است که ساختار شیمیایی مشابه اما فعالیت های بیولوژیکی متفاوت دارند.

فراوانترین آنتراکوئینون ریواس emodin  است که باعث مهار تکثیر سلول و القاء آپوپتوز می شود. از ترکیبات اصلی دیگر Aloe-emodin  است که خاصیت ضد توموری دارد واز طریق مسیرهای P21  و P53 فعالیت خود را انجام می دهد

Rhein یکی دیگراز آنتراکوئینونهاست که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. این ترکیب می تواند بر جذب گلوکز در سلولهای تومور تأثیر بگذارد و سبب تغییراتی در غشاء و عملکردهای غشایی و در نهایت منجر به مرگ سلول شود(15).

عصاره آبی-الکلی ریواس بر روی گروهی از افرادی که اختلالات افسردگی شدید داشتند نشان داد که این عصارخاصیت ضد افسردگی دارد. غربالگریهای فتوشیمیایی ریواس نشان داد که این عصاره دارای فلاونوئیدهاست ، که بعضی از این فلاونوئیدها خاصیت ضد افسردگی از خود نشان داده اند، واین اثرات با کارکردهای ایمی پرامین و فلوکستین قابل مقایسه است(16).

 

 

2-2-هدف پژوهش

 

با توجه به مطالعاتی که در زمینه اثر عصاره قسمت های مختلف ریواس بر روی موضوعات مختلف انجام شده است ، در تحقیق حاضر اثر عصاره گل ریواس بر روی فشار خون و تداخل اثر آن با سیستم های کولینرژیک ، آدرنرژیک و سیستم نیتریک اکساید مد نظر است .

 

 

2-3- فرضیات

 

در تحقیق حاضر فرض بر این است که تزریق درون وریدی گل گیاه ریواس موجب تغییراتی در پارامترهای قلبی عروقی می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

 

 

مواد و روش ها

3-1- مواد مورد نیاز

 

 • عصاره آبی الکلی گل گیاه ریواس
 • حلال (الکل 70 در صد )
 • موش صحرایی نر
 • غذای موش ( خریداری شده از شرکت جوانه خراسان)
 • پنتو باربیتال سدیم
 • آب مقطر
 • نرمال سالین هپارینه
 • استیل کولین (acetylcholine hydro bromide)
 • اپی نفرین ( ساخت شرکت دارو پخش ایران)
 • کلرید سدیم ( تهیه شده از شرکت Merck آلمان)

 

 

3-2- وسایل مورد نیاز

 

وسایل تشریح(قیچی، تشتک تشریح ، اسکالپل، پنس)

 • سمپلر
 • بشر
 • لوله آزمایش
 • قفس نگهداری
 • میز جراحی
 • تایمر
 • ترازو
 • پیپت
 • سرنگ
 • کانول
 • میکروسکوپ
 • کامپیوتر و نرم افزار Chart
 • دستگاه Power lab مجهز به Bridge amplifier ، Organ bath ، Force transducer
 • دستکش لاتکس
 • یخچال فریزر

 

 

3-3- تهیه و نگهداری موش صحرایی

 

تعداد 10 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن بین 200 تا 250 گرم از مرکز پرورش حیوانات موسسه سرم سازی رازی شیراز تهیه و به اتاق حیوانات بخش زیست شناسی دانشکده علوم منتقل گردید. موش ها به مدت یک هفته در شرایط کنترل شده نور (12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی) و درجه حرارت 2± 22 درجه سانتیگراد نگهداری می‌شدند. همچنین در طول مدت نگهداری آب و غذا به اندازه کافی در اختیار آنها قرار گرفت .

 

 

3-3-4- عصاره گیری به روش ماسراسیون یا خیساندن

در ابتدا گیاه ریواس از دامنه های کوه دنا جمع اوری و توسط گیاه شناس دانشکده علوم مورد شناسایی علمی قرار گرفت سپس گل این گیاه جدا و تحت شرایط استاندارد سایه و دمای 26 تا 28 درجه سانتیگراد خشک گردید . بعد از خشک شدن گل بوسیله آسیاب برقی به پودر تبدیل شد سپس برای تهیه عصاره پودر را به یک ظرف مناسب ( بشر ) منتقل گردید سپس به میزان کافی اتانول 70 در صد (2/67 میلی لیتر اتانول 96 در صد و 8/28 میلی لیتر آب مقطر ) به پودر اضافه گردید سپس درب آن را پوشانده و به مدت 48 ساعت به همین حالت گذاشته شد در طی این زمان در صورت پایین آمدن سطح حلال مجددا به آن حلال اضافه می شد بعد از 48 ساعت محلول را از صافی ( کاغذ صافی واتمن شماره 41 ) عبور داده و فیلتره ی حاصله را درون دستگاه انکوباتور با دمای 37 درجه سانتیگراد قرار داده شد تا کاملا خشک شده و به حالت پودر تبدیل گردد.

وزن پودر گل ریواس که برای تهیه عصاره مورد استفاده قرار گرفت 250 گرم بود و وزن عصاره ای که بدست آمد 33 گرم بود برای بدست اوردن در صد وزنی از فرمول زیر استفاده می کنیم :

وزن عصاره × 100 33 × 100 = 2/13 درصد وزنی عصاره
وزن گل خشک 250

 

3-3-5- اجزای سیستم ثبت فشار خون و ضربان قلب

در این پژوهش برای ثبت فشار خون و ضربان قلب از دستگاه پاور لب استفاده شد. پاور لب به مجموعه ای از دستگاه ها و نرم افزارها گفته می شود که برای ثبت, نمایش و آنالیز داده های آزمایشگاهی طراحی و ساخته شده است. سخت افزار پاورلب شامل واحد ثبت و سخت افزارهای کمکی ثانویه مانند آمپلی فایر و مجموعه ای از ترانسدیوسرهاست. نرم افزار این سیستم Lab Chart است. در این سیستم سیگنال ورودی که ولتاژ آنالوگ (پیوسته در زمان) می باشد وارد نرم افزار پاورلب شده و عملیات فیلتر کردن, تقویت و نمونه برداری روی سیگنال آنالوگ انجام شده و سیگنال دیجیتالی خروجی روی کامپیوتر نمایش داده می شود.

 

 

بریج آمپلی فایر
ثبت کننده

 

 

 

 

 

 

شکل 3-1 دستگاه پاور لب

 

3-6- مراحل انجام آزمایش

 

3-6-1- بی هوش کردن حیوان

در شروع آزمایش, حیوان با تزریق داخل صفاقی  mg/kg 60 پنتو باربیتال سدیم بیهوش می گردید. در تمام طول آزمایش در صورت نیاز با تزریق داخل وریدی mg 5/1 پنتوباربیتال سدیم بیهوشی ادامه می یافت.

 

3-6-2- جراحی

پس از اطمینان از بیهوشی, حیوان بر روی میز جراحی ثابت و پوست در نواحی گردن و کشاله ران تراشیده و تمیز می شد.

 

3-6-2-1- تراکئوستومی

در ابتدای جراحی تراکئوستومی برای ایجاد راه تنفسی مناسب در حین آزمایش انجام می شد. برای این منظور بعد از ایجاد برش طولی در ناحیه گردن و کنار زدن فاشیا و عضله, با نمایان شدن نای, یک برش بین غضروفی در نای ایجاد شد سپس یک لوله پلی اتیلن با قطر مناسب درون آن قرار داده می شد.

 

3-6-2-2- کانول گذاری ورید و شریان ران

با برش پوست در ناحیه کشاله ران و کنار زدن فاشیای پوستی, رگ ها و عصب ران نمایان می شد, پس از آزاد کردن ورید و شریان رانی از داخل غلاف مربوطه, رگ ها در زیر میکروسکوپ از هم جدا می گردید, برای جلوگیری از خونریزی قبل از برش, انتهای ورید و شریان در بخش منتهی به اندام تحتانی توسط نخ کاملا مسدود می شد پس از آن بوسیله قیچی مخصوص برش کوچکی در محل مناسبی از رگ ایجاد می شد و لوله پلی اتیلن حاوی هپارین- سالین درون رگ قرار داده می شد و محل ورود کانول به رگ با نخ فیکس می شد. از کانول وریدی جهت تزریق سرم, عصاره و داروها استفاده می شد. کانول شریانی نیز برای ثبت فشارخون وضربان قلب به دستگاه پاور لب متصل می گردید. لازم به ذکر است که در طول انجام مراحل فوق درجه حرارت بدن حیوان با بهره گرفتن از لامپ هایی که زیر میز جراحی قرار داشتند در حد 1±37 نگهداشته می شد.

 

[1] Vascular smooth muscle cell

[2] Proliferating cell nuclear antigen

Related articles

نظريه تباين ذاتي موجودات در فلسفه ابن سينا و برخي حكماي مشاء

از جمله درخشان ترين مباحث فلسفه ي اسلامي كه گامي اساسي در راستاي پرورش انديشه محسوب مي شود، مباحث وجود شناسي است. بسياري از فلاسفه ي مسلمان از جمله صدرالمتألهين شيرازي، فلسفه ي ابوعلي سينا را فلسفه اي وجودي دانسته اند؛ اگر چه«وجود» با اطلاق «حقيقت عينيه» – آنطور كه در فلسفه ي صدرايي مورد […]

Learn More

استناد به علم قاضی به جای اقرار و ثبوت زنای به عنف

در این رأی ، استناد شعبه 29 دیوانعالی کشور مبتنی بر این است که اگر شعبه بدوی در صدور رأی به علم خود استناد می نمود ، رأی صادره قابلیت تأیید را داشته ؛ این گونه استدلال ها مبین نظارت استصوابی دیوانعالی کشور است . 1- شرح پرونده آقایان 1- مرتضی 2- اسماعیل 3- حسن […]

Learn More

آموزش انجام پروژه های جنگو

آموزش مفاهیم جنگو   چه مباحثی در این دوره جنگو تدریس می شود؟ مدلهای جنگو متدها و ویژگی های مدل اعتبار سنجی سطح های دسترسی مدل فرم و فرم ست های Django اعتبار سنجی فرم ها فرم مدل نمایش مبتنی بر تابع (FBV) نمایش مبتنی بر کلاس (CBV) CRUD در Django (ایجاد ، حذف ، […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *