جدول ۲-۲: حد مجاز فلیکر در شبکه قدرت

نوع شبکه شبکه فشار ضعیف شبکه فشار متوسط شبکه فشار قوی و فوق فشار قوی
۱ ۰٫۹ ۰٫۸
۰٫۸ ۰٫۷ ۰٫۶

۲-۲-۲- هارمونیک ها و فیلترهای هارمونیکی
یکی از مشکلات کیفیت برق در سیستم های الکتریکی هارمونیکها می باشد. اعوجاجهای هارمونیکی باعث بروز مشکلات خاصی در شبکه می شوند از جمله می توان به عملکرد نامناسب تجهیزات و نیز کاهش عمر و پایین آمدن راندمان اشاره نمود. محدود نمودن هارمونیکها هم از دید شرکت برق هم از دید مشترکین لازم است شرکت های برق باید جهت جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات مشترکین محدود نمایی ایجاد کنند تا از آسیب زدن به تجهیزات خانگی و صنعتی جلوگیری شود. از طرف دیگر با توجه به اینکه ایجاد یک موج کاملا سینوسی از طرف شرکت برق نمی تواند تضمین شود لذا مشترکین باید اعوجاجهای هارمونیکی تولید شده توسط تجهیزات خود را محدود نمایند. شرکتهای برق فرض می کنند که موج ولتاژ سینوسی تولید شده بدون هارمونیک است. بهر حال هر چه به سمت مشترکین نزدیکتر شویم میزان اعوجاج هارمونیکی بیشتر می شود که این نشانگر این است که بعضی از بارها شکل موج جریان را از حالت سینوسی خارج نموده و دارای اعوجاج می‌کنند . در برخی موارد اعوجاج در سیستم به صورت تصادفی است ولی اغلب به صورت پریودیک می‌باشد بدین معنی که سیکلهای متوالی شبیه به هم بوده واین مفهوم هارمونیک است (An lou et al,2009 ).
هارمونیکها در حالت ماندگار در سیستم ناشی از عملکرد پیوسته بار اتفاق می‌افتند و مضرب صحیحی از فرکانس مولفه اصلی هستند.
اعوجاج هارمونیکی در سیستم قدرت ناشی از عناصر غیر خطی است عنصر غیر خطی عنصری است که جریا آن متناسب با ولتاژ اعمالی نمی باشد هر شکل موج اعوجاجی پریودیک را می توان به صورت جمع مولفه های سینوسی بیان کرد این موجهای سینوسی که فرکانس آنها مضرب صحیحی از فرکانس اصلی است را فرکانس هارمونیکهای مولفه اصلی می نامند جمع این سینوسی ها به سری فوریه معروف است.
وقتی که دو نیم سیکل مثبت و منفی یک موج شبیه هم هستند سری فوریه فقط شامل هارمونیکهای فرد است . بارهای غیر خطی منبع تولید هارمونیکهای جریان هستند و باعث تزریق این هارمونیکها به شبکه قدرت می شوند در حالیکه هارمونیکهای جریان ایجاد شده توسط بار در نهایت باعث اعوجاج ولتاژ می گردند و مقدار هارمونیک جریان تزریق شده به سیستم می بایستی در نقطه اتصال مشترک به شبکه کنترل گردد.
چندین معیار برای نشان دادن مقادیر هارمونیکهای یک موج وجود دارد از معروف ترین آنها می توان اعوجاج هار مونیکی کل () را برای ولتاژ و جریان محاسبه نمود که در آن مقدار موثر هارمونیک ام کمیت می باشد(حسینیان، ۱۳۸۳).
کمیتی مفید برای بسیاری ازز کاربردها می باشد ولی دارای محدودیتهایی است این کمیت می تواند بصورت نسبت هارمونیکها به مولفه اصلی بیان می شود که اگر مولفه اصلی نداشته باشیم بینهایت می شود این شرایط زمانی به وجود می آیند که ولتاژ و جریان با فرکانس نامی شبکه به صورت الکترونیکی یا توسط کلید زنی مدوله می شوند . برای جلوگیری از این مشکل شاخص اعوجاج هامونیکی () بصورت زیر تعریف می شود(حسینیان، ۱۳۸۳).
که دو شاخص و بصورت زیر با یکدیگر مرتبط می شوند.
در صورتی که اعوجاج کم باشد و برابر هستند.
از عوامل تولید هارمونیک می‌توان موارد زیر را نام برد:
تولید موج غیر سینوسی توسط ماشینهای سنکرون ناشی از وجود شیارها و عدم توزیع یکنواخت سیم پیچی استاتور
عدم یکنواختی در رلوکتانس ماشینهای سنکرون
توزیع غیر سینوسی فوران مغناطیس در ماشینهای سنکرون

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

شکل(۴-۲۳): طیف مادون قرمز ترکیب (۵a)
پیک های شاخص گروه های عاملی در طیف IR ترکیب (۵a) :
در طیف IR ثبت شده در KBr این ترکیب پیک مربوط به ارتعاش کششی O-H در ۳۴۳۵ ، ارتعاشات کششی C=O کربونیل در ۱۶۶۱ ، ارتعاشات کششی C=C- اولفینی در ۱۶۱۰ ، ارتعاش کششی C=C آروماتیک در ۱۴۳۸ و ۱۴۹۱ ارتعاشکششی C-O-C لاکتونی در ۱۳۴۵ ، C-O اتری در ۱۰۹۸ و ارتعاش خمشی C-H در (cm-1) 765 مشاهده شد .
۴-۵-۴) تفسیر Mass ترکیب (۵a) :
 
 
شکل (۴-۲۴) طیف Mass ترکیب (۵a)
در طیف جرمی (۵a) پیک ظاهر شده در جرم ۴۴۲، یون مولکولی ترکیب را نشان می دهد که با فراوانی ۳۱% آمده است. پیک بعدی به جرم ۲۸۰ با درصد فراوانی ۶۲% مربوط به از دست دادن قطعه کومارین است، پیک مادر در ۹۲ مربوط به قطعه متوکسی است.
جرم ۲۴۹، جرم قطعه کومارین با یک حلقه بنزنی متصل به آن با درصد فراوانی ۸۸% است. پیک های جرم های عمده در جدول (۴-۱) آورده شده است.
جدول (۴-۱) : داده های طیف جرمی محصول (۵a)
۴-۶) تفسیر طیف های ترکیب (۶a)
: ۳,۳’-((۴-methoxyphenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one)
 
طیف ۱H NMR ترکیب (۶a)
 
شکل(۴-۲۵) : ترکیب (۶a)
۴-۶-۱) تفسیر طیف ۱H NMR تر کیب (۶a) :
 
شکل(۴-۲۶) طیف ۱H NMR گسترده ناحیه آروماتیک ترکیب (۶a)
طیف (۴۰۰ MHz) ۱H NMR ترکیب (۶a)
۳,۳’-((۴-Methoxyphenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one)
در حلال ( کلروفرم ) جابجایی شیمیایی (ppm,δ) پروتون های m را در = ۱۱/۵۱,۱۱/۳δ به صورت پهن و با سطح زیر پیک معادل ۲ پروتون نشان داد. پروتون های h و g هر یک به شکل یکتایی و در = ۸/۰۳δ و با سطح زیر پیک معادل ۲ پروتون ظاهر شدند. پروتون های e و j در= ۷/۶۳δ به صورت سه شاخه دوتایی و با J = 7/9,1/4با سطح زیر پیک ۲ پروتون ظاهر شدند و پروتون های d,f,k,i در = ۷/۳۵-۷/۴۲δ با سطح زیر پیک معادل ۴پروتون به صورت چندتایی ظاهر شد. پروتون های c به شکل دوتایی دوتایی در = ۷/۱۳δ و J = 9,1 با سطح زیر پیک معادل ۲ پروتون ظاهر شد.
پروتون های b با سطح زیر پیک معادل ۲ پروتون در = ۶/۸۵δ و با J = 8/8 به صورت دوتایی ظاهر شدند. پروتون l به شکل یکتایی در δ = ۶/۰۵ ظاهر شد و در نهایت پروتون های OCH3 در = ۳/۸δ با سطح زیر پیک معادل ۳ پروتون به شکل یکتایی ظاهر شد.
 

 
شکل(۴-۱۴) : طیف ۱H NMR ترکیب (۴a)
۴-۴-۱) تفسیر طیف ۱H NMR تر کیب (۴a) :
 
شکل (۴-۱۵):طیف ۱H NMR گسترده ناحیه آروماتیک ترکیب (۴a)
طیف(۴۰۰ MHz)1H NMR(4a)
۳,۳’ -((۴-Bromophenyl)methylene)bis (4-hydroxy-2H-chromen-2-one):
در حلال ( استون ) جابجایی شیمیایی (ppm,δ) پروتون های l را در δ=۱۱/۵۶ به صورت پهن نشان داد.
پروتون های g,f با سطح زیر پیک معادل ۲ پروتون در δ=۸/۰۲ و J=8/2,1/4 به صورت dd ظاهر شدند. پروتون های a در δ = ۷/۷۴ و J = 7/6 با سطح زیر پیک معادل ۲ پروتون به صورت t ظاهر شدند.
پروتون های i,d,c,e,j,h در δ=۷/۴۶-۷/۵۰ با سطح زیر پیک معادل ۶ پروتون به شکل m ظاهر شد.
پروتون های b به شکل d در δ=۷/۳۳ و J=8 با سطح زیر پیک معادل ۲ پروتون ظاهر شد و پروتون k در δ=۶/۱۵ به صورت S ظاهر شد.
۴-۴-۲) تفسیر طیف ۱۳C NMR تر کیب (۴a) :
شکل (۴-۱۶):طیف ۱۳C NMR ترکیب (۴a)
طیف۱۳CNMR (100 MHz )، (۴a) در حلال ( استون ) جابجایی شیمیایی (δ, ppm) چهارده کربن را نشان می دهد. پیک ناحیه ۳۶٫۸ مربوط به کربن آلیفاتیک است. کربن های آروماتیک در ناحیه های ۱۵۳، ۱۴۵، ۱۳۴، ۱۳۳٫۸، ۱۳۲٫۱، ۱۳۰٫۰، ۱۲۸٫۳، ۱۲۵٫۷، ۱۲۴٫۸، ۱۱۷٫۳، ۱۰۴
ظاهر شدند و کربن کربونیل و کربن متصصل به OH به ترتیب در ۱۶۵ و ۱۶۸ظاهر شدند.
 
شکل (۴-۱۷):طیف ۱۳C NMR گسترده ناحیه آروماتیک ترکیب (۴a)
۴-۴-۳) تفسیر طیف IR ترکیب (۴a) :
 
شکل(۴-۱۸):طیف مادون قرمز ترکیب (۴a)
پیک های شاخص گروه های عاملی در طیف IR ترکیب (۴a) :
در طیف IR ثبت شده در KBr این ترکیب پیک مربوط به ارتعاش کششی O-H در ۳۴۳۲ ، ارتعاشات کششی C=O کربونیل در ۱۶۶۶ ، ارتعاشات کششی C=C- اولفینی در ۱۶۱۰ ، ارتعاشات کششی C=C آروماتیک در ۱۴۳۹ ، ۱۴۸۸ و۱۵۶۱ و ارتعاش کششی C-O-C لاکتونی در ۱۳۴۸، ارتعاش برمور آریلی در ۱۰۹۷و ارتعاش خمشی C-H آروماتیک در (cm-1) 767 مشاهده شد .
۴-۵) تفسیر طیف های ترکیب(۵a)
۳,۳’-((۳-methoxyphenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one):
طیف ۱H NMR ترکیب (۵a)
 
شکل(۴-۱۹) : طیف ۱H NMRترکیب (۵a)
۴-۵-۱) تفسیر طیف ۱H NMR تر کیب (۵a) :
شکل (۴-۲۰) دطیف ۱H NMR گسترده ناحیه آروماتیک ترکیب (۵a)
طیف ترکیب (۱۰۰ MHz) ۱HNMR (5a)
در حلال (DMSO) جابجایی شیمیایی (ppm,δ) پروتون های o را در δ = ۱۲٫۱۷ppm و با سطح زیر پیک معادل دو پروتون به صورت پهن نشان داد . پروتون های i وj در δ = ۷٫۹ ppm و با J = 7.8 و J = 1.2 به صورت دوتایی دوتایی و با سطح زیر پیک معادل دو پروتون نشان داد . پروتون های g و l در δ = ۷٫۵۹ و با J = 7.7 و J = 1.4 و با سطح زیر پیک معادل دو پروتون به شکل سه شاخه دوتایی ظاهر شدند . پروتون های m و f در δ = ۷٫۳۵ و با J = 8.2 با سطح زیر پیک معادل دو پروتون به شکل دوتایی و پروتون های k وh در δ = ۷٫۳۱ با J = 7.5 و با سطح زیر پیک معادل دو پروتون به صورت سه تایی ظاهر شدند . پروتون d در δ = ۷٫۱۴ با J = 7.9 و با سطح زیر پیک یک پروتون به صورت سه تایی ظاهر شد. پروتون های c و e در δ=۶٫۷۳ و با J=7.8 با سطح زیر پیک معادل دو پروتون به صورت دوتایی و پروتون b در δ=۶٫۶۶ با سطح زیر پیک یک پروتون به صورت یکتایی ظاهر شدند . پروتون n نیز در δ=۶٫۳۲ و با سطح زیر پیک یک پروتون به شکل یکتایی نمایان شد و در نهایت پروتون های a در δ=۳٫۶۳ با سطح زیر پیک معادل سه پروتون به صورت یکتایی ظاهر شدند .
۴-۵-۲) تفسیر طیف ۱۳C NMR تر کیب (۵a) :
طیف ۱۳C NMR ترکیب (۵a)
 
شکل(۴-۲۱) : طیف ۱۳C NMR ترکیب (۵a)
 
شکل (۴-۲۲) طیف ۱۳C NMR گسترده ناحیه آروماتیک ترکیب (۵a)
طیف۱۳CNMR (100 MHz) (5a)، در حلال ( CDCl3 ) جابجایی شیمیایی (δ,ppm) کربن آلیفاتیک h را در ۳۶٫۱ و کربن آلیفاتیکa را در ۵۵٫۲ و کربن های آروماتیک را در ۱۵۹٫۸، ۱۵۲٫۵، ۱۳۶٫۹، ۱۳۲٫۸، ۱۲۹٫۶، ۱۲۴٫۸، ۱۲۴٫۳، ۱۱۸٫۸، ۱۱۶٫۶، ۱۱۶٫۴، ۱۱۳٫۴ ، ۱۱۱٫۱ و ۱۰۶ نشان داد. کربن کربونیل در ۱۶۴٫۶ و کربن OH در ۱۶۵٫۷ ظاهر شدند.
۴-۵-۳) تفسیر طیف IR ترکیب (۵a) :
 

۴-۲) تفسیر طیف های ترکیب(۲a)
( : ۳,۳’-((۴-nitrophenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one
 
 
شکل(۴-۵) :طیف ترکیب(۲a)
۴-۲-۱) تفسیر طیف ۱H NMR تر کیب (۲a) :
 
شکل (۴-۶) طیف ۱H NMR گسترده ناحیه آروماتیک ترکیب (۲a)
طیف (۲a) (400 MHz)1H NMR در حلال ( استون ) جابجایی شیمیایی (ppm,δ) پروتون های L را در ۱۱/۵۵ و پروتون های a را در = ۸/۲ ppmδ و J = 9/2 به صورتدوگانهنشان داد. پروتون های f وg به صورت dd و در۸/۰۴=δ با J = 8 , 1/6 ظاهر شدند . پروتون های i و d در۷/۷۷=δ و J = 7/8,1/6 با سطح زیر پیک معادل ۲ پروتون به شکل سه گانه دوتایی ظاهر شد. پروتون های b به شکل دوگانه دوگانه و در۷/۶۹=δ با J = 9/2,1/2 به دست آمد. پروتون های c,e,j,h به صورت m در۷/۴۸-۷/۵۲=δ ظاهر شد و در نهایت پروتون k در۶/۳۰=δ به صورت یکتایی ظاهر شد.
۴-۲-۲) تفسیر طیف ۱۳C NMR تر کیب (۲a) :
 
شکل (۴-۷)طیف ۱۳C NMR ترکیب (۲a)
طیف ۱۳C NMR(100 MHz)ترکیب (۲a) در حلال (استون) ثبت شد.
در این طیف ۱۴ پیک ظاهر شدند که پیک در ناحیه ۳۷٫۴ مربوط به کربن آلیفاتیک است. پیک های ۱۵۳٫۴، ۱۴۷٫۶، ۱۴۵٫۴، ۱۳۴٫۱، ۱۲۹٫۱، ۱۲۵٫۸، ۱۲۴٫۹، ۱۲۴٫۲، ۱۱۷٫۵، ۱۱۷٫۴ و ۱۰۵٫۳ مربوط به کربن های حلقه آروماتیک و ۱۶۵٫۸ و ۱۶۸٫۵ به ترتیب مربوط به کربن کربونیل و کربن حاوی OH می باشد.
۴-۲-۳) تفسیر طیف IR ترکیب (۲a) :
 
شکل (۴-۸) طیف مادون قرمز ترکیب (۲a)
پیک های شاخص گروه های عاملی در طیف IR ترکیب (۲a) :
در طیف IR ثبت شده در KBr این ترکیب پیک مربوط به ارتعاش کششی O-H در ۳۴۴۱ ، ارتعاشات کششی C=O کربونیل در ۱۶۵۷ ، ارتعاشات کششی C=C- اولفینی در ۱۶۰۸ ، ارتعاشات کششی نامتقارن NO2 در ۱۵۶۲ ، ارتعاشات کششی متقارن NO2 در ۱۳۴۴ و ارتعاش خمشی C-H آروماتیک در(cm-1) 764 مشاهده شد.
۴-۳) تفسیر طیف های ترکیب(a3): :3,3′-((3-Bromophenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one)
 
شکل(۴-۹) : طیف ترکیب (۳a)
۴-۳-۱) تفسیر طیف ۱H NMR تر کیب (۳a) :
شکل (۴-۱۰)طیف ۱H NMR گسترده ناحیه آروماتیک ترکیب (۳a)
طیف (۳a) (500 MHz) ۱H NMR
۳,۳’ -((۳-Bromophenyl)methylene)bis (4-hydroxy-2H-chromen-2-one)، در حلال ( DMSO ) جابجایی شیمیایی (ppm,δ) پروتون های n را در۱۲/۷۲=δ به صورت پهن با سطح زیر پیک معادل دو پروتون نشان داد. پروتون های h و i در۷/۸۸=δ با J = 7/9,1/4)) با سطح زیر پیک دو پروتون و به شکل دوتایی دوتایی ظاهر شدند. پروتون های f و k در= ۷/۵۷δ و J = 7/7,1/6)) با سطح زیر پیک معادل دو پروتون و به شکل سه شاخه دوتایی ظاهر شد. هم چنین پروتون های e,g,l,j,a,b به شکل در = ۷/۲۶-۷/۳۴)δ) وبا سطح زیر پیک شش پروتون ظاهر شد. پروتون های d و c در = ۷/۱۴-۷/۱۹)δ) با سطح زیر پیک دو پروتون به شکل m و نیز پروتون m در= ۶/۳۱δ به صورت یکتایی ظاهر شد.
۴-۳-۲) تفسیر طیف ۱۳C NMR تر کیب (۳a) :
 
شکل (۴-۱۱) طیف ۱۳C NMR ترکیب (۳a)
طیف۱۳CNMR (100 MHz)، (۳a) در حلال ( DMSO ) جابجایی شیمیایی (δ, ppm) کربن m را در ۳۵/۹۶, کربن های حلقه های آروماتیک را در۱۰۳٫۳ تا ۱۵۲٫۳ و کربن کربونیل و کربن متصل به OH را به ترتیب در ۱۶۴٫۴و ۱۶۶٫۲ نشان داد.
 
شکل (۴-۱۲) طیف ۱۳C NMR گسترده ناحیه آروماتیک ترکیب (۳a)
۴-۳-۳) تفسیر طیف IR ترکیب (۳a) :
 
شکل (۴-۱۳) طیف مادون قرمز ترکیب (۳a)
پیک های شاخص گروه های عاملی در طیف IR ترکیب (۳a) :
در طیف IR ثبت شده در KBr این ترکیب پیک مربوط به ارتعاش کششی O-H در ۳۴۳۲ ، ارتعاشات کششی C=Oکربونیل در ۱۶۶۲ ، ارتعاشات کششی C=C- اولفینی در ۱۶۱۰ ، ارتعاشات کششی C=C آروماتیک در ۱۴۳۹ و۱۴۹۴ و ارتعاش کششی C-O-C لاکتونی در ۱۳۴۹، ارتعاش برمور آریلی در ۱۰۹۶ و ارتعاش خمشی C-H آروماتیک در (cm-1) 765 مشاهده شد.
۴-۴) تفسیر طیف های ترکیب: (۴a)( 3,3′-((4-bromophenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-on:
 
طیف ۱H NMR ترکیب (۴a)

Enterococcus faecalis ATCC 29212
۳-۴-۲) آزمون تعیین حساسیت باکتریایی :
محیط نیم مک فارلند محیطی در تست آنتی بیوگرام است که میزان کدر بودن نمونه حاوی باکتری خود را با آن مقایسه می کنیم . این محیط حاوی ۱٫۵×۱۰۸ عدد باکتری است . نحوه تهیه این محیط در آزمایشگاه به شرح زیر است :
مواد لازم برای تهیه محیط نیم مک فارلند :
کلرور باریم دهیدراته، اسیدسولفوریک، مزور، بالن ژوژه، لوله آزمایش در پیچ دار استریل
روش انجام کار:
استاندارد نیم مک فارلند سولفات باریم به روش زیر تهیه شد :
a)ml 5/0 از کلرور باریم (BaCl2) mol/l 048/0 (2H2O .W/VBaCl2 ۱۷۵/۱%) را به ml5/ 99اسید سولفوریکmol/l 18/0 (V/V 1%) اضافه نموده و با هم زدن مداوم سوسپانسیون بدست آوردیم.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

  1. b) چگالی صحیح کدورت استاندارد با بهره گرفتن از اندازه گیری جذب در اسپکترو فتومتر با طول مسیر نوری cm1، مشخص شد. جذب نوری کدورت استاندارد نیم مک فارلند طبق دستورالعملدر طول موج nm625، بین ۰۸/۰ تا ۱۳/۰ بود.
  2. c) سوسپانسیون سولفات باریم باید به مقدار۴-۶ میلی لیتر در لوله های در پیچ دار هم اندازه با لوله های سوسپانسیون باکتریایی ریخته شد.
  3. d) درب این لوله ها محکم بسته شده و در دمای اتاق و در تاریکی نگهداری گردید.
  4. e) استاندارد سولفات باریم قبل ازهر باراستفاده به شدت (ترجیحا با ورتکس مکانیکی)
    همزده شد، تا کدورت یکنواختی ایجادگردد.

انجام روش آگار دیفیوژن (Agar diffusion )
محیط مورد استفاده در روش آگار دیفیوژن (Agar diffusion ) مولرهینتون بود و pH آن بین ۴/۷-۲/۷ تنظیم شد. بعد از آماده سازی محیط مولر هینتون ، حدود ۳۰-۲۵ میلی لیتر از آن را در یک پلیت ریخته بدین وسیله قطر ۱۰۰ میلی متر از محیط کشت مورد نظر حاصل گردید. جهت اجتناب از خشک شدن سطح محیط باید پلیتها را درکیسه‌های پلاستیکی نگهداری شد.
بعد از جدا کردن( ایزوله کردن) باکتری های استاندارد در محیط کشت، مقداری از کلونی باکتری را به وسیله انس (نه لوپ) برداشته ودر سرم فیزیولوژی استریل حل نمودیم . از آنجا که در تست آنتی بیوگرام میزان کدر بودن خیلی مهم است ، بنابراین در انتخاب مقدار نمونه دقت لازم به عمل آمد و نمونه با کدورتی برابر نیم مک فارلند تهیه شد. بعد از تهیه محلول هموژن، آن را به محیط کشت مولر هینتون انتقال داده و به طور کامل به وسیله سواب استریل، محیط کشت را به صورت چمنی کشت دادیم به طوری که هیچ محلی در محیط خالی نماند. بعدازکشت،در محیط مولر هینتون با انتهای یک پیپت پاستور استریل، چاهک هایی را ایجاد شد. نحوه ایجاد کردن چاهک ها در محیط کشت مولر هینتون ، به صورت دایره ای  بوده و فاصله این چاهک ها از یکدیگر حدود ۱۲ تنظیم شد. این چاهک ها از دیواره پلیت هم فاصله داشتند . بعد از ایجاد چاهک ها ، رقت ۱۲۸۰ میلی گرم بر لیتر را از مواد سنتز شده تهیه کرده بعد از فیلتر کردن به هر چاهک اضافه شد. در پلیت را بسته و به مدت ۲۴ ساعت آنها را در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد ، انکوبه شد.بعد از ۲۴ ساعت پلیت را زیر چراغ بررسی و آنگاه قطر هاله عدم رشد را با خط‌کش اندازه گیری شد و درجدول (۳-۱) گزارش شد.در اطراف برخی از دیسک ها هاله عدم رشد وجود داشت که این نشان دهنده حساس بودن آن باکتری به آن ماده سنتزی بود. همچنین در اطراف بعضی از چاهک ها هیچ گونه هاله ای مشاهده نشد که در این حالت باکتری مربوطه نسبت به آن ماده مقاوم گزارش شد .
فصل چهارم:
نتایج
۴-۱) تفسیر طیف هایترکیب (۱a)
(phenylmethylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one)- :3,3′
 
طیف ۱H NMR ترکیب (۱a)
 
شکل(۴-۱) :طیف ۱H NMRترکیب (۱a)
۴-۱-۱) تفسیر طیف ۱H NMR تر کیب (۱a) :
 
شکل (۴-۲) طیف ۱H NMR گسترده ناحیه آروماتیک ترکیب (۱a)
طیف۳,۳’ – (Phenylmethylene)bis (4-hydroxy-2H-chromen-2-one) (1a) (400 MHz)1H NMR
در حلال ( استون ) جابجایی شیمیایی (ppm,δ) پروتون های m را در δ = ۱۱٫۵۳ به شکل پهن نشان داد . پروتون های h و g در δ = ۸٫۰۳ با J = 8 و J = 1.6با سطح زیر پیک معادل دو پروتون به شکل dd ظاهر شدند . پروتون های e و j در δ = ۷٫۷۶ و با J = 7.8 وJ = 1.6 و با سطح زیر پیک معادل دو پروتون به شکل td ظاهر شدند . پروتون های d،f،k،i در δ = ۷٫۴۷-۷٫۵۱ با سطح زیر پیک معادل چهار پروتون به صورت m ظاهر شدند و پروتون های a،b و c در δ=۷٫۳۱-۷٫۳۶ با سطح زیر پیک معادل پنج پروتون به صورت m ظاهر شدند . در نهایت پروتون l در δ=۶٫۱۶ با سطح زیر پیک معادل یک پروتون به صورت s ظاهر شد.
۴-۱-۲) تفسیر طیف ۱۳C NMR تر کیب (۱a) :
شکل( ۴-۳)طیف ۱۳C NMR ترکیب (۱a)
طیف ۱۳C NMR(100 MHz) (1a) چهارده پیک نمایش داد.
این ترکیب در حلال (استون)، جابجایی شیمیایی کربن آلیفاتیک را در ۳۷٫۰ ، کربن های حلقه آروماتیک را در ۱۵۳٫۳، ۱۳۶٫۸، ۱۳۳٫۸، ۱۲۹٫۳، ۱۲۷٫۶، ۱۲۷٫۴، ۱۲۵٫۷، ۱۲۴٫۸، ۱۱۷٫۶، ۱۱۷٫۴، ۱۰۵٫۸ و کربن کربونیل و کربن حاویOH را به ترتیب در۱۶۵٫۴ و ۱۶۸ نشان داد.
۴-۱-۳) تفسیر طیف IR ترکیب (۱a) :
 
شکل (۴-۴) طیف مادون قرمز ترکیب (۱a)
پیک های شاخص گروه های عاملی در طیف IR ترکیب (۱a) :
در طیف IR ثبت شده در KBr این ترکیب پیک مربوط به ارتعاش کششی O-H در ۳۴۳۸ ، ارتعاشات کششی C=O کربونیل در ۱۶۶۶ ، ارتعاشات کششی C=C- اولفینی در ۱۶۱۲ ، ارتعاش کششی C=C آروماتیک در ۱۴۴۶ و ۱۴۹۵ ارتعاش کششی C-O-C لاکتونی در ۱۳۴۸ ، C-O اتری در ۱۱۰۰ و ارتعاش خمشی C-H در(cm-1) 761 مشاهده شد .

(۳,۳’-((۳-bromophenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one)) :(3a); White solid;
yield: 83%; m.p. 258-260 oC; IR (KBr,cm-1) page 54: 3432 (OH), 1662 (-C=O stretching of –COOR group), 1610 (C=C- stretching of olefin), 1439, 1494 (C=C- stretchind of aromatic ring), 1349 (C-O-C lacton), 1096 (Br-Ar), 765(C-H out of plane bending); ۱H- NMR (500 MHz, DMSO, δ / ppm ) page 50: 12.72 (2H, brs, n), 7.88 (2H, dd, ih, J = 7.9,1.4 Hz), 7.57 (2H, td, fk, J = 7.7, 1.6 Hz), 7.26- 7.34 (6H, m, ajbgle), 7.14- 7.19 (2H, m, cd), 6.31(1H, s, m); ۱۳C- NMR (100 MHz, DMSO, δ / ppm) page 52: 166.25 (C-OH), 164.48 (C=O), 152.31, 144.14, 131.65, 130.13, 129.23, 128.27, 125.98, 123.98, 123.47, 121.47, 118.53, 115.82, 103.36 (aromatic), 35.96 (aliphatic) .
۳-۳-۴) تهیه ترکیب (۴a)(-((4-bromophenyl) methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one3,3′
این ترکیب با بکارگیری روش سنتز نمونه (۱a) (بخش۳-۳-۱) در مدت ۶ ساعت تهیه شد محصول به صورت پودر سفید رنگ با بهره ۵۳ % و mp = 266-268Cبه دست آمد.
 
شکل(۳-۴) : سنتز ترکیب (۴a)
(۳,۳’-((۴-Bromophenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one)) (4a) White solid ; yield: 53%; m.p. 266-268oC; IR (KBr,cm-1) page 59: 3432 (OH), 1666 (-C=O stretching of –COOR group), 1610 (C=C- stretching of olefin), 1439, 1488, 1561 (C=C- stretchind of aromatic ring), 1348 (C-O-C lacton), 1097 (Br-Ar), 767(C-H out of plane bending); ۱H- NMR (400 MHz, Aceton, δ / ppm ) page 55: 11.56 (2H, brs, l), 8.02 (2H, dd, gf, J =8.2, 1.4 Hz), 7.74 (2H, t, a, J = 7.6 Hz), 7.46- 7.50 (6H, m, hejdic), 7.33 (2H, d, b, J = 8 Hz), 6.15(1H, s, k); ۱۳C- NMR(100 MHz, Aceton, δ / ppm) page 57: 168 (C-OH), 165 (C=O), 153, 145, 134, 133.8, 132.1, 130.0, 128, 125.7, 124.8 , 117.3, 104 (aromatic), 36.8(aliphatic) .
۳-۳-۵) تهیه ترکیب(۵a) : 3,3′-((3-Methoxyphenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one) :
این ترکیب با بکارگیری روش سنتز نمونه (۱a) (بخش۳-۳-۱) در مدت ۶ ساعت تهیه شد محصول به صورت پودر سفید رنگ با بهره ۳۴ % و mp =237-239 oCبه دست آمد.
 
شکل(۳-۵) : سنتز ترکیب (۵a)
(۳,۳’-((۳-Methoxyphenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one)) (5a) White solid; yield: 34 %; m.p. 237-239 oC; IR (KBr,cm-1) page 64: 3435 (OH), 1661 (-C=O stretching of –COOR group), 1610 (C=C- stretching of olefin), 1438,1491 (C=C- stretchind of aromatic ring), 1345 (C-O-C lacton), 1098 (C-O ether), 765(C-H out of plane bending); ۱H-NMR (500 MHz, DMSO, δ / ppm ) page 60: 12.17 (2H, brs, o), 7.9 (2H, dd, ij, J = 7.8, 1.2 Hz), 7.59 (2H, td, gl, J = 7.7, 1.4 Hz), 7.35 (2H, d, mf, J = 8.2 Hz), 7.31 (2H, t, kh, J = 7.5 Hz), 7.14 (1H, t, d, J =7.9 Hz), 6.73 (2H, d, ce, J = 7.8 Hz), 6.66 (1H, s, b), 6.32 (1H, s, n), 3.63 (3H, s, a);13C- NMR(100 MHz, CDCl3, δ / ppm) page 62: 165.71 (C-OH), 164.64 (C=O), 159.87, 152.50, 136.99, 132.88, 129.61, 124.89, 124.38, 118.89, 116.63, 116.40, 113.40, 111.17, 106 (aromatic), 55.24, 36.11(aliphatic).
۳-۳-۶) تهیه ترکیب (۶a)3,3′-((4-Methoxyphenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one)
این ترکیب با بکارگیری روش سنتز نمونه (۱a) (بخش۳-۳-۱) در مدت ۶ ساعت تهیه شد محصول به صورت پودر سفید رنگ با بهره ۷۰% و mp =242-244 o Cبه دست آمد.
 
شکل(۳-۶) : سنتز ترکیب (۶a)
(۳,۳’-((۴-methoxyphenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one)) (6a) White solid; yield: 70 %; m.p. 242-244oC; IR (KBr,cm-1) page 71: 3418 (OH), 1667 (-C=O stretching of –COOR group), 1611 (C=C- stretching of olefin), 1448, 1509 (C=C- stretching aromatic ring), 1349 (C-O-C lacton), 1097, 1179 (C-O ether)766 (C-H out of plane bending); ۱H-NMR (400 MHz, CDCl3, δ / ppm ) page 67: 11.51, 11.3 (2H, brs, m), 8.0 3 (1H, s, g) , 8.03 (1H, s, h), 7.63 (2H, td, ej, J = 7.9, 1.4 Hz), 7.35- 7.42 (4H, m, dfki), 7.13 (2H, dd, c, J =9,1 Hz), 6.85 (2H, d, b, J = 8.8 Hz), 6.05 (1H, s, l), 3.8 (3H, s, a); ۱۳C-NMR(100 MHz, CDCl3, δ / ppm) page 69: 168 (C-OH), 164 (C=O), 158.4, 152.4, 146, 132.8, 127.6, 126.9, 124. 8, 124.3, 116.6, 113.9, 103 (aromatic), 55.2, 35.4 (aliphatic).
۳-۳-۷) تهیه ترکیب (: (۷a 3,3′-((3,4-Dimethoxyphenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one) :
این ترکیب با بکارگیری روش سنتز نمونه (۱a) (بخش۳-۳-۱) در مدت ۶ ساعت تهیه شد محصول به صورت پودر سفید رنگ با بهره ۳۲ % و mp = 264-266 oCبه دست آمد.
 
شکل(۳-۷) : سنتز ترکیب (۷a)
(۳,۳’-((۳,۴-Dimethoxyphenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one)) (7a) White solid; yield: 32 %; m.p. 264-266 oC; IR (KBr,cm-1) page 74: 3439 (OH), 1662 (-C=O stretching of –COOR group), 1609 (C=C- stretching of olefin), 1449, 1512 (C=C- stretching aromatic ring), 1349 (C-O-C lacton), 1096 (C-O ether) , 765 (C-H out of plane bending); ۱H- NMR (400 MHz, CDCl3, δ / ppm ) page 72: 11.33, 11.54 (2H, brs, o), 8.06 (2H, s, ij), 7.65 (2H, td, gl, J = 8.2, 1.6 Hz), 7.42- 7.50 (4H, m, fhmk), 6.75 (2H, m , ed), 6.72 (1H, d, c, J =1.6Hz), 6.1 (1H, s, n), 3.89 (3H, s, a), 3.75 (3H, s, b) .
۳-۳-۸) تهیه ترکیب ۳,۳’-(p-Tolylmethylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one): (8a) :
این ترکیب با بکارگیری روش سنتز نمونه (۱a) (بخش۳-۳-۱) در مدت ۶ ساعت تهیه شد محصول به صورت پودر سفید رنگ با بهره ۹۵ % و mp = 265-267 oCبه دست آمد.
 
شکل(۳-۸) : سنتز ترکیب (۸a)
(۳,۳’-(p-Tolylmethylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one)) (8a) White solid;Yield: 95%; m.p. 265-267 oC; IR (KBr,cm-1) page 77: 3430 (OH), 1666 (-C=O stretching of –COOR group), 1612 (C=C- stretching of olefin), 1441, 1499, 1563 (C=C- stretchind of aromatic ring), 1349 (C-O-C lacton), 765 (C-H out of plane bending); ۱H-NMR (500 MHz, DMSO, δ / ppm ) page 75: 7.94 (1H, s, g), 7.92 (1H, s, h), 7.62 (2H, t, ej, J = 7.5 Hz), 7.39 (2H, d, dk, J = 8 Hz), 7.35 (2H, t, if, J = 7.6 Hz), 7.05 (4H, s, bc) , 2.26 (3H, s, a) .
۳-۳-۹) تهیه ترکیب تتراکیس (۱b)
۳,۳’,۳”,۳”’-(۱,۴-Phenylenebis(methanetriyl))tetrakis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one) :
ابتدا ۴-هیدروکسی کومارین( ۲mmol) و ترفتالدهید ( ۱mmol)داخل یک بالن ریخته شد سپس ۸-۱۰ ml اتانول به عنوان حلال به ظرف واکنش اضافه شد ( ۱۳×۱۰ mol%تیوره نیز به عنوان کاتالیست استفاده شد). یک همزن مغناطیسی نیز درون ظرف قرار داده شد به منظور حرارت دهی یکنواخت (نه فقط انتهای بالون) از حمام آب یاشن که قبلا حرارتدیده و به دمای یکنواخت ۸۰درجه سلسیوس رسیده است، استفاده شد و واکنش به مدت ۶ ساعت رفلاکس شد. محصول به صورت پودر سفید رنگ با بهره ۴۰ % و mp = 306-308 oCبه دست آمد.
 
شکل(۳-۹) : سنتز ترکیب (۱b)
(۳,۳’,۳”,۳”’-(۱,۴-phenylenebis(methanetriyl))tetrakis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one)) (1b) White solid; yield: 40%; m.p. 306-308 oC; IR (KBr,cm-1) page 82: 3435 (OH), 1661 (-C=O stretching of –COOR group), 1614(C=C- stretching of olefin), 1501, 1564 (C=C- stretching aromatic ring), 1345 (C-O-C lacton), 1097 (C-O ether) , 764 (C-H out of plane bending); ۱H-NMR (400 MHz, CDCl3,δ / ppm) page 80: 11.53, 11.32(2H, s, k), 8.08, 7.6((2H, d, e)(2H, d, f)) , 7.62 (4H, t, hc, J =7.8 Hz), 7.36- 7.42 (8H, m, bigd), 7.22 (4H, s, a), 6.11(2H, s, j); ۱۳C-NMR(100 MHz, CDCl3, δ / ppm) page 80:168 (C-OH), 165 (C=O), 152, 138, 133.9, 132.8, 126.8, 124.9, 124.3, 116.6, 104 (aromatic), 35.9 (aliphatic).
۳-۴) باکتری ها و روش آزمون حساسیت باکتریایی :
۳-۴-۱) باکتری هایمورداستفاده: باکتری های مورد استفاده برای انجام تست حساسیت آنتی بیوتیکی از سویه های ( انواع خاص باکتری ) استاندارد ATCC ویا PTCCانتخاب شد.
باکتری های مورد استفاده عبارت بودند از :
Staphylococcus aureus ATCC 29213
Escherichia coli ATCC 25922
Bacillus subtilis ATCC 6633
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

شکل(۲-۱۰): سنتز بیس کومارین در حضور I2 (۴۷)
۲-۲-۱۱) سنتز بیس کومارین در حضور piperidine :
 
شکل(۲-۱۱) : سنتز بیس کومارین در حضور piperidine (11)
فصل سوم:
مواد و روش ها
۳-۱) مواد شیمیایی و دستگاه های طیف بینی
۳-۱-۱) مواد شیمیایی
۴- هیدروکسی کومارین ، آلدهیدهای آروماتیک و حلال ها از شرکت Merck خریداری شدند.
۳-۱-۲) دستگاه های طیف بینی
۳-۱-۲-۱) طیف مادون قرمز (IR)
طیف ارتعاشی مادون قرمز نمونه ها در دستگاه اسپکترومتر شیمادزو و با ساخت قرصKBr ثبت شده است.
۳-۱-۲-۲) طیف NMR
طیف ۱HNMR به وسیله دستگاهMHz Bruker 400,500 و ۱۳CNMR نیز توسط Bruker 100 در حلال استون، CDClیا DMSO ثبت شد.
۳-۱-۲-۳) طیف جرمی
طیف جرمی به وسیله طیف سنج جرمی مدل HP 5973 ثبت شده است.
۳-۱-۳) نقاط ذوب، بوسیله دستگاه الکتروترمال اندازه گیری شدند.
۳-۲) تهیه کاتالیست ها :
تهیه H2SO4/SiO2 :
ابتدا مخلوط۱۵ ml اسید سولفوریک ۹۸% ، ۴۰ml آب و ۱۰g سیلیکاژل به مدت نیم ساعت هم زده شد. سپس رسوب حاصل توسط قیف بوخنر صاف و در دمای اتاق خشک شد و قبل از استفاده داخل آون ۱۰۰ درجه سلسیوس قرار داده شد.
تهیه KSF/H+ :
ابتدا ۵gKSF و ۲۰ mlHCl (36%) به مدت ۲۴ساعت هم زده شد. سپس رسوب حاصل صاف شد و در دمای ۱۲۰ درجه سلسیوس در آون خشک و سپس مورد استفاده قرار گرفت.
۳-۳) تهیه بیس کومارین ها :
۳-۳-۱) تهیه ترکیب (۱a) :(Phenylmethylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one)- 3,3′:
ابتدا ۴-هیدروکسی کومارین(mmol2)، بنزآلدهید (mmol 1) و ( mmol13/0) اوره داخل یک بالن ریخته شد سپس ۲-۴ ml اتانول به عنوان حلال به ظرف واکنش اضافه شد یک همزن مغناطیسی نیز درون ظرف قرار داده شد. به منظور حرارت دهی یکنواخت (نه فقط انتهای بالون) از حمام شن که قبلا حرارت دیده و به دمای یکنواخت ۸۰درجه سلسیوس رسیده است ، استفاده شد. علت استفاده از حمام شن ارزان و در دسترس بودن آن است و بر خلاف روغن معمولی بو نمی دهد و در موقع حرارت مواد سمی متصاعد نمی کند. سپس ظرف واکنش به ستون رفلاکس مجهز شد و داخل حمام شن قرار گرفت. پس از اتمام واکنش ( بررسی با TLC) یک جامد سفید رنگیتشکیل شد، پس از ۶ ساعت ظرف واکنش از داخل حمام خارج و ستون رفلاکس برداشته شد . رسوب حاصل توسط کاغذ صافی از حلال اتانول جدا شد که پس از توزین بهره ۴۰ % را نشان داد نقطه ذوب محصول ۲۳۲-۲۳۰ درجه سلسیوس اندازه گیری شد که بررسی طیف های ۱۳CNMR و ۱H نیز نشانگر سنتز ترکیب (۱a) بود، شکل (۳-۱).
 
شکل(۳-۱) : سنتز ترکیب (۱a)
(۳,۳’-(Phenylmethylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one)): (1a) White solid; yield:40%; m.p 230-232oC; IR (KBr,cm-1), page 45: 3438 (OH), 1666 (-C=O stretching of –COOR group), 1612 (C=C- stretching Of olefin), 1446, 1495 (C=C- stretching aromatic ring), 1348 (C-O-C lacton), 1100 (C-O ether) , 761 (C-H out of plane bending); ۱H- NMR (400 MHz, Aceton, δ / ppm ) page 42: 11.53 (1H, brs, m), 8.03 (2H, dd, hg, J=8, 1.6 Hz), 7.76 (2H, td, ej, J=7.8, 1.6 Hz), 7.47- 7.51 (4H, m, fidk), 7.31-7.36 (5H, m , abc), 6.16 (1H, s, l); ۱۳C- NMR (100 MHz, Aceton, δ / ppm) page 44: 168 (C-OH), 165.4 (C=O), 153.3, 136.8, 133.8, 129.3, 127.6, 127.4, 125.7, 124.8, 117.6, 117.4, 105.8 (aromatic), 37.0 (aliphatic) .
تهیه تر کیب (۱a) در حضور H2SO4/SiO2 : ابتدا ۴-هیدروکسی کومارین( ۲mmol)، بنزآلدهید ( ۱ mmol)و (۲ mol%) H2SO4/SiO2 داخل یک بالنریخته شد سپس ۲-۴ ml اتانول به عنوان حلال به ظرف واکنش اضافه شد یک همزن مغناطیسی نیز درون ظرف قرار داده شد. به منظور حرارت دهی یکنواخت (نه فقط انتهای بالون) از حمام شن که قبلا حرارت دیده و به دمای یکنواخت ۸۰درجه سلسیوس رسیده است ، استفاده شد. سپس ظرف واکنش به ستون رفلاکس مجهز شد و داخل حمام شن قرار گرفت. پس از اتمام واکنش ( بررسی با TLC) جامد سفید رنگی تشکیل شد، پس از اتمام واکنش، ظرف از داخل حمام خارج و ستون رفلاکس برداشته شد. رسوب حاصل توسط کاغذ صافی از حلال اتانول جدا شد، سپس رسوب حاصل در مقدار کمی DMSO حل شد و با عبور از کاغذ صافی، کاتالیست از محصول محلول در DMSO جدا شد. پس از تبخیر حلال توسط دستگاه روتاری یا با قرار دادن در محیط، رسوب محصول به دست آمد.
تهیه تر کیب (۱a) در حضور KSF/H+ :
ابتدا ۴-هیدروکسی کومارین( ۲mmol)، بنزآلدهید ( ۱ mmol)و (۲ mol%) KSF/H+داخل یک بالنریخته شد سپس ۲-۴ ml اتانول به عنوان حلال به ظرف واکنش اضافه شد یک همزن مغناطیسی نیز درون ظرف قرار داده شد. به منظور حرارت دهی یکنواخت (نه فقط انتهای بالون) از حمام شن که قبلا حرارت دیده و به دمای یکنواخت ۸۰درجه سلسیوس رسیده است ، استفاده شد. سپس ظرف واکنش به ستون رفلاکس مجهز شد و داخل حمام شن قرار گرفت. پس از اتمام واکنش ( بررسی با TLC) جامد سفید رنگی تشکیل شد، پس از اتمام واکنش، ظرف از داخل حمام خارج و ستون رفلاکس برداشته شد. رسوب حاصل توسط کاغذ صافی از حلال اتانول جدا شد، سپس رسوب حاصل در مقدار کمی DMSO حل شد و با عبور از کاغذ صافی، کاتالیست از محصول محلول در DMSO جدا شد. پس از پراندن حلال توسط دستگاه روتاری یا با قرار دادن در محیط، رسوب محصول به دست آمد.
۳-۳-۲) تهیه ترکیب (۲a): (-((4-Nitrophenyl) methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one3,3′:
این ترکیب با بکارگیری روش سنتز نمونه (۱a) (بخش ۳-۳-۱) در مدت ۶ ساعت تهیه شد محصول به صورت کریستال سوزنی شیری رنگ با بهره۶۲% و mp = 232-234o Cبه دست آمد.
 
شکل(۳-۲) : سنتز ترکیب (۲a)
(۳,۳’-((۴-Nitrophenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one)) (2a) Millky needle; yield: 62 %; m.p. 232-234oC; IR (KBr,cm-1) page 49: 3441 (OH), 1657 (-C=O stretching of –COOR group), 1608 (C=C- stretching of olefin), 1562 (stretching asymmetric NO2 ), ۱۳۴۴ (stretching symmetric NO2 )۷۶۷ (C-H out of plane bending); ۱H- NMR (400 MHz, Aceton, δ / ppm ) page 46: 11.55 (1H, s, l), 8. 2 (2H, d,a, J = 9.2 Hz) , 8.04 (2H, dd, gf, J = 8, 1.6 Hz), 7.77 (2H, td, id, J = 7.8, 1.6 Hz), 7.69 (2H, dd, b, J = 9.2, 1.2 Hz), 7.48- 7.52(4H, m, hecj),6.30 (1H, s, k); ۱۳C- NMR (100 MHz, Aceton, δ / ppm) page 48: 168.56 (C-OH), 165.81 (C=O), 153.44, 147.69, 145.40, 134.10, 129.17, 125.87, 124.90, 124.23, 117.59, 117.48, 105.36 (aromatic), 37.46 (aliphatic).
۳-۳-۳) تهیه ترکیب (۳a)(-((3-bromophenyl)methylene)bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one3,3′:
این ترکیب با بکارگیری روش سنتز نمونه (۱a) (بخش۳-۳-۱) در مدت ۶ ساعت تهیه شد محصول به صورت پودر سفید رنگ با بهره ۸۳ % و mp =258-260 oCبه دست آمد.
 
شکل(۳-۳) : سنتز ترکیب (۳a)

در این روش آلدهید ها و ۴-هیدروکسی کومارین در محیط آبی و در حضور نمک روتنیوم واکنش دادند فرایند کاتالیزوری در فاز مایع انجام شد. در یک واکنش معمولی ۴- هیدروکسی کومارین mmol,324 mg)(2.0، آلدهید مربوطه (۱٫۰ mmol)، آب (۵٫۰ ml) و RuCl3·nH2O(5.0 mmol,10.7 mg)در ۵۰ml فلاسک ته گرد ریخته شد. مخلوط واکنش در۸۰ °C در حمام روغن حرارت داده شد و بوسیله همزن مغناطیسی استیر شد. پس از اتمام واکنش (بررسی با TLC )، مخلوط تا ظاهر شدن محصول جامد، سرد شد. سپس رسوب حاصل فیلتر و با اتانول شسته شد . برای دستیابی به محصولات خالص رسوب با بهره گرفتن از اتانول تبلور مجدد شد (۴۲).
۲-۲-۲) سنتز بیس کومارین در حضور Et2AlCl :
در سال ۱۹۹۹، هاگیوارا و همکارانش استفاده از اسید لوئیس Et2AlCl را برای واکنش تراکمی بین ۴- هیدروکسی کومارین و آلدهیدها در استونیتریل یا دی کلرو متان در دمای اتاق را گزارش کردند.(۴۹)
 
شکل(۲-۲) : سنتز بیس کومارین در حضور ET2AlCl
مسیر واکنش به صورت زیر پیشنهاد شده است :
 
شکل(۲-۳) : مکانیسم پیشنهادی برای واکنش سنتز بیس کومارین توسط هاگیوارا
۲-۲-۳) سنتز بیس کومارین در اسید استیک گلاسیال :
در ژانویه ۲۰۱۲سنتز ترکیب ۳,۳-[(۴-Benzyloxyphenyl)methylene]bis-(4-hydroxy-2H-chromen-2-one) با بهره گرفتن از۴- هیدروکسی کومارین)(۳٫۲۴ g, 20 mmol و ۴- بنزیل اوکسی بنزآلدهید (۲٫۱۲ g, 10 mmol) در ۳۰ mL اسید استیک گلاسیال تحت دما و همزدن برای ۵ ساعت تا ظهور محصول نامحلول گزارش شد محصول پس از سرد شدن صاف شد و به کمک استونیتریل تبلور مجدد شد (۴۴).
۲-۲-۴) سنتز بیس کومارین در حضور سولفامیک اسید :
با ۴- هیدروکسی کومارین و آلدهیدهای آروماتیک در محیط آبی و در حضور سولفامیک اسید به عنوان کاتالیست و تحت تابش مایکروویو یکسری ۳,۳-arylidene bis(4-hydroxycoumarins) سنتز شدند (۴۵).
 
شکل(۲-۴) : سنت بیس کومارین
۲-۲-۵) سنتز بیس کومارین در حضور K2CO3 :
در سال ۲۰۰۹ دو روش برای سنتز بیس کومارین ها توسط Gasparovaو Kotlebova از جمهوری اسلواکی منتشر شد :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  1. A) روش کلاسیک: مخلوطی از ۴- هیدروکسی کومارین (۲mmol) و۴-۶R-اکسو-H4–کرومن-۳- کربالدهید (یا ۵-آریل فوران-۲-کربالدهید) (۱mmol)در(۱۵ cm3) استیک انیدرید و در حضور مقداری از کاتالیست K2CO3(یا AcOK) به مدت۳٫۵ ساعت در دمای ۸۰ ºC حرارت داده شد . پس از سرد کردن مخلوط ، رسوب بدست آمده جداسازی شد .

B ) روش مایکروویو: مخلوطی از ۴- هیدروکسی کومارین (۲ mmol) و ۴-۶R-اکسو-H4-کرومن-۳-کربالدهید (یا ۵- فوران-۲-کربالدهید) (۱ mmol)در(۴ cm3) استیک انیدرید و در حضور کاتالیست K2CO3 (یا AcOK) به مدت ۴ دقیقه در مایکروویو قرار گرفت . (۴۳) شکل(۲-۵).
 
شکل(۲-۵) : سنتز بیس کومارین در حضور کاتالیست K2CO3
۲-۲-۶) سنتز بیس کومارین در حضور SDS(سدیم رورسیل سولفات ) :
در سال ۲۰۱۰ انجام سنتز مشتقات بیس کومارین با بهره گرفتن از ۴-هیدروکسی کومارین (۲mmol) و آلدهیدهای آروماتیک(۱mmol) درحلال آبml) 3 (و در حضور (۰٫۲ mol, 57.6 mg)SDS به عنوان کاتالیست توسط محرابی و ابوسیدی گزارش شد (۳۹)، شکل(۲-۶).
 
شکل(۲-۶) : سنتز بیس کومارین در حضور SDS
۲-۲-۷) سنتز بیس کومارین در حضور TBAB :
با بهره گرفتن از تراکم یک مول آلدهید با دو مول ۴ – هیدروکسی کومارین در حضور۱۰ mol %از TBAB به عنوان کاتالیزور و در محیط آبی محصولات بیس کومارین سنتز شد . این واکنش تحت رفلاکس و حرارت دهی به وسیله حمام روغن و دردمای ۱۲۰ درجه سلسیوس صورت گرفت (۴۶).
 
شکل (۲-۷) : سنتز بیس کومارین در حضور TBAB
۲-۲-۸) سنتز بیس کومارین در حضور BF4[bmim] :
مخلوطی از۴- هیدروکسی کومارین (۲ mmol)، (۱ mmol) از یک آلدهید آروماتیک و(۴ mmol) BF4[bmim] در یک بالون تهگرد ریخته و در دمای ۶۰الی ۷۰ درجه سلسیوس هم زده شد . پس از کامل شدن واکنش ( بررسی با TLC ) مخلوط واکنش تا دمای اتاق خنک شد. سپس محصول با بهره گرفتن از دی اتیل اتر استخراج و با آب به خوبی شسته شد. ترکیب استخراج شده توسط MgSO4 بدون آب خشک و دردستگاه روتاری تغلیظ شد. رسوب با تبلور مجدد در اتانول محصول خالص را به دست داد و در نهایت بقیه مایع یونی چسبناک به طور کامل با بهره گرفتن از دی اتیل اتر شسته شد و جهت استفاده در واکنش های بعدی بازیافت شد (۴۸).
 
شکل(۲-۸) : سنتز بیس کومارین در حضورBF4[bmim]
سایر واکنش های سنتز بیس کومارین در شکل(۲-۹)–(۲-۱۱) آورده شده است :
۲-۲-۹) سنتز بیس کومارین در حضور کلرید منگنز:
 
شکل(۲-۹) : سنتز بیس کومارین در حضورmanganous chloride (40)
۲-۲-۱۰) سنتز بیس کومارین در حضور I2 :
 

Minimum Inihibitory Concentration (MIC)
Minimum Bactericidal Concentration (MBC )
۱-۶-۸) تعریف MIC :
منظور از MIC ،کمترین غلظتی از یک آنتی بیوتیک یا یک ماده شیمیایی است که می تواند رشد باکتری را در شرایط آزمایشگاهی مهارکند. و منظور از MBC ، حداقل غلظتی از آن ماده است که باکتری را ازبین می برد. (۳۱)
۱-۶-۹) مقاومت بالینی
مقاومت بالینی علیه یک آنتی بیوتیک وقتی رخ می دهد که MIC دارو برای یک سویه (نوع خاص باکتری) فراتر از حد مجاز تعیین شده می رود.در هر یک میلیون تقسیم سلولی یک سلول جهش یافته را می‌توان یافت که به یک آنتی بیوتیک مقاوم باشد. هر گاه این جهش در بیمار تحت درمان با آنتی بیوتیک رخ دهد، سلول جهش یافته قدرت زنده ماندن بیشتر از سایر میکروارگانیسمهای میزبان را دارا بوده و در مدت کوتاهی تعداد آنها افزایش می‌یابد و از این رو درمان با همان آنتی بیوتیک نتیجه مطلوبی بدست نمی‌دهد. و باید آنتی بیوتیک دیگری جایگزین آن شود.
۱-۶-۱۰) مکانیسم مقاومت به یک آنتی بیوتیک می تواند ناشی از موارد زیر باشد که در حالت کلی به صورت زیر تقسیم بندی می شود :
۱) تخریب آنزیماتیک آنتی بیوتیک
۲) ممانعت از ورود آنتی بیوتیک به داخل سلول
۳) پمپ کردن آنتی بیوتیک به فضای خارج
۴) تغییر دادن جایگاه مولکول هدف که ملکولی اختصاصی برای آنتی بیوتیک می باشد. (۳۶-۳۲)
۱-۶-۱۱) پوشش سلولی :
پوشش سلولی ممکن است به صورت غشای سلول ودیواره سلول ودرصورت وجود غشای خارجی به همراه آنها تعریف شود. دیواره سلولی شامل لایه پپتیدوگلیکان و ساختارهای متصل به آن است. اغلب باکتری ها بر اساس پوششهای سلولی باکتریایی به دو گروه تقسیم می شوند:دیواره باکتری گرم مثبت،شکل (۱-۴) و دیوارهباکتری گرم منفی، شکل (۱-۵).
 
شکل(۱-۵) :پوشش سلولی باکتری گرم منفی شکل(۱-۴) :پوشش سلولی باکتری گرم مثبت
این تقسیم بندی بر اساس خصوصیات پوشش در رنگ آمیزی گرم می باشد که نشان دهنده تفاوتهای ساختاری مهم بین این دو گروه می باشد. انواع دیگر دیواره سلولی هم در تعداد کمی از گونه های باکتریایی یافت شده اند (که نه گرم مثبت و نه گرم منفی هستند).
پپتیدوگلیکان، یک ماکرو مولکول بسیار بزرگ پاکتی شکل با اتصالات متقاطع فراوان است که غشای باکتری را احاطه می کند و موجب استحکام و سختی دیواره آن می شود. پپتیدوگلیکان شامل اسکلتگلیکان (پلی ساکارید) است که حاوی N-استیل گلوکزامین و زنجیره های جانبی پپتیدی حاوی آمینواسیدهای D و L و در بعضی موارد دی آمینوپایملیک اسید می باشند.زنجیره های جانبی به پلهای پپتیدی متصل هستند.این پلها دارای تنوع ساختمانی در میان گونه های باکتریها هستند.مورامیک اسید،آمینو اسیدهای نوع D و دی پایملیک اسید توسط PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران سنتز نمی شود. پپتایدوگلیکان در همه باکتریها به جز کلامیدیا و مایکوپلاسما وجود دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۱-۶-۱۱-۱) پوشش سلولی باکتریهای گرم مثبت 
پوشش سلولی باکتریهای گرم مثبتشامل تیکوئیک اسید (پلیمر ریبیتو ل یا گلیسرول حاوی فسفر) و یا تیکورونیک اسید(پلی ساکاریدهای حاوی گلوکورونیک اسید) می باشد که به شکل کووالان به پپتیدوگلیکان متصلند.عقیده بر این است که این مولکولهای دارای بار منفی هستند که در حفظ یونهای فلزی نقش دارند.
تیکوئیک اسید،همچنین می تواند آنزیمهایاتولیتیکرابهجایگاههدفشانبرایهضمپپتیدوگلیکان هدایت کند(اتولیز) که یکی ار مراحل بیو سنتز دیواره سلولی است.در بعضی موارد نیز پلی ساکاریدهای خنثی وجود دارند.لیپو تیکوئیک اسید،در بسیاری از باکتریها با غشای سلولی مرتبط است.در موارد دیگر، مژک در خارج سلول شکل می گیرد.

شکل (۱-۶) : دیواره سلولی باکتری گرم مثبت
۱-۶-۱۱-۲) پوشش سلولی باکتریهای گرم منفی
پوشش سلولی باکتریهای گرم منفی حاوی لیپوپروتئین براون که به صورت کووالان به پپتیدوگلیکان متصل است و همچنین به غشای خارجی نیز متصل است.مثل دیگر غشاها،غشای خارجی حاوی پروتئینها و پلی ساکاریدها میباشد.اما برخلاف بقیه غشاها، حاوی مولکولهای اضافی می باشد(لیپوپلی ساکارید).لیپوساکاریدها موجب ایجاد سد نفوذپذیری به مواد هیدروفوب می شوند.لیپوپلی ساکارید (LPS)شامل سه بخش است:آنتی ژن خارجی O،هسته مرکزی و لیپید A در داخل. هسته مرکزی حاوی چند مولکول قندی است که در طبیعت دیده نمی شود و لیپید A حاوی اسیدهای چرب بتا هیدروکسی است (غیرمعمول در طبیعت).این مولکول دارای فعالیت اندوتوکسیک است.پورین ها در غشای خارجی به ایجاد کانال جهت عبور مواد غذایی کوچک هیدروفیل(مثل قندها) از غشای خارجی کمک می کنند.(۳۸-۳۷)
شکل (۱-۷) : دیواره سلولی باکتری گرم منفی
فصل دوم:
مروری بر متون گذشته
۲-۱) خواص بیس کومارین ها :
کومارین ها به خاطر کاربردهای بالقوه شان در صنایع عطرسازی، داروسازی و کشاورزی نقش مهمی در شیمی آلی سنتزی و طبیعی ایفا می کند. مشتقات کومارین، به ویژه بیس کومارین ها به طور وسیع به عنوان ضد انعقاد آنتی بیوتیک داروهای انتی تومور و بازدارنده های پروتئاز HIVو نیز به عنوان افزودنی در غذا و لوازم آرایشی مورد استفاده قرارمی گیرند. تا به امروز روش های سنتز بیس کومارین ها شامل Pechmann, Perkin, Knoevenagel, Reformatsky و واکنش Wittig بوده است که بسیاری از آن ها به دلیل شرایط دشوار، زمان طولانی واکنش، منبع انرژی جایگزین مانند اولترا سوند، مایکروویو و معرف های خورنده برای اهداف صنعتی نامطلوبند. بنابر این یافتن روش ها ی سنتزی ملایم و اقتصادی برای غلبه بر اشکالات قبلی ضروری است.(۴۱) مشتقات کومارین به واسطه اهمیت بیولوژیکی و فعالیت های دارویی متعددشان توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب نموده اند. برخی مشتقات کومارین به طور کلی و به خصوص بیس کومارین ها به خاطر فعالیت های ضد قارچ، ضد HIV، ضد سرطان، ضد ترومبوز، ضد انعقادی، ضد میکروبی، آنتی اکسیدان، مهار اوره آز، سمیت سلولی و مهارآنزیم شناخته شده اند. علاوه بر این خواص نوری و انتشار فلوئورسانس ان ها مورد مطالعه قرار گرفته است، گرچه بعضی از انواع این ترکیبات را می توان از گیاهان جدا نمود. برای مثال ۷,۷’-dihydroxy-6,6’-dimethoxy-3,3’- biscoumarinاز گیاه Erycibe obtusifolia جداسازی می شود. تلاش هایی برای سنتز ترکیبات بیس کومارین صورت گرفته است(۴۲)که در این فصل به آن ها می پردازیم.
۲-۲) روش های مختلف سنتز بیس کومارین ها :
۲-۲-۱) سنتز بیس کومارین در حضور کاتالیست روتنیم :
 
شکل(۲-۱) : سنتز بیس کومارین در حضور کاتالیست روتنیم

فرایند توضیح داده شدۀ پاراگراف قبل را میتوانید، در فلوچارت نشان داده شده در شکل ۲-۲ مشاهده کنید.
دلیل عمدهای که از میکروکنترلر LPC2378 استفاده کردهایم این است که به سادگی با زبان برنامهنویسی LabVIEW قابل برنامه ریزی و عیبیابی میباشد.
شکل ۲-۳: فلوچارت عملکرد برد اصلی
همچنین در بردهای اندازه گیری دما (Slave BOARD) از میکروکنترلر Atmega8 به عنوان پردازنده استفاده شده است (شکل ۲-۱-ب) که این تراشه را با زبانC++ برنامهنویسی کردهایم. میکروکنترلر Atmega8 دارای امکاناتی همچون حافظۀ flash مناسب برای برنامه، تعداد پورتهایI/O کافی و پشتیبانی از پروتکل ارتباطی SPI وUART است که در سیستم مورد استفاده قرار گرفتهاند.
وظیفه میکروکنترلر ATMEGA8 این است که داده ها را از روی خط انتقال RS485، با پروتکل UART بخواند و آن را با آدرس خود چک کند؛ ابتدا پروسه چک کردن درستی اطلاعات را انجام میدهد که این پروسه شامل چک کردن تعداد بایتهای ارسالی، Check Sum موجود در داده و چک کردن هدر، تریلر و نوع ترموکوپل میشود (مانند فلوچارت شکل ۲-۳)؛ سپس در صورت درست بودن آدرس، دما را به شکل یک بستهای که آن را در شکل ۲-۴ مشاهده میکنید در آورده و ارسال میکند.
۲-۲- بسته دریافتی کامپیوتر از بردها
همانطور که در شکل ۲-۵ مشاهده میکنید بسته ایجاد شده در میکروکنترلر ATMEGA8 شامل هدر، تریلر، نوع ترموکوپل، شماره برد، Check sum و تعداد بایتها میباشد تا برای پروسه کنترلی در برنامه نوشته شده در کامپیوتر مورد استفاده قرار بگیرد.
شکل ۲-۴: فلوچارت عملکرد بردهای Slave
شکل ۲-۵: مشخصات داده ارسالی از میکروکنترلر ATMEGA8
این بسته، یک بسته پویا (Dynamic) است که میتواند از حداقل ۲۵ بایت تا حداکثر ۴۶ بایت تغییر کند.
۲-۳- ترموکوپلها
ترموکوپلها یکی از پراستفاده ترین ابزارها در صنعت و آزمایشگاه ها برای اندازه گیری دما هستند. این ابزار متشکل از دو رشته سیم غیر همجنس است که در اثر اعمال حرارت، ولتاژی در محدوده اندازه گیری میلیولت تولید میکنند. در فصل دوم، عملکرد و انواع ترموکوپلها، به همراه شرح مزایا و معایب آنها آورده شده است. سامانه اندازه گیری دمای مورد بحث، با بهره گرفتن از حداقل ۱ و حداکثر ۶۴ ترموکوپل مجزا، میتواند دمای ۶۴ نقطۀ مجزا را دریافت کند.
۲-۴- تراشه MAX6675
این تراشههای ساخته شده توسط شرکت MAXIM ، با جبران اتصال سرد، نقش مبدل ولتاژ ترموکوپل به اطلاعات دمایی محیط را ایفا میکنند. این تراشههای پیچیده و پیشرفته، در واقع واسط میان ترموکوپلها و میکروکنترلر هستند که ارتباط آنها از طریق پروتکل SPI انجام میپذیرد.
میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر به فصل دوم مراجعه کنید.
۲-۵- کانالهای ارتباطی
پس از دریافت دمای ترموکوپلها از طریق خط انتقال SPI و تولید بسته نهایی داده ها، این بسته توسط ارتباطUART میکروکنترلر ATMEGA8 به تراشۀ ADM485 ارسال میشود تا از طریق کانال ارتباطی RS485 به میکروکنترلر LPC2378 برسد، از این میکروکنترلر با بهره گرفتن از پروتکل ارتباطی TCP/IP اطلاعات به کامپیوتر ارسال میشود. لازم به ذکر است که ارتباط میان کامپیوتر و میکروکنترلرها دو طرفه میباشد.
در مورد کانالهای ارتباطی بطور مختصر در فصل سوم توضیح داده شده است.
۲-۶- نرمافزار کامپیوتری
اطلاعات فرستاده شده از میکروکنترلر LPC2378، در یک نرمافزار کامپیوتری نمایش داده میشوند که آن را به تفضیل در فصل چهارم بررسی میکنیم. در نرمافزار نوشته شده به زبان LabVIEW، امکان مشاهده دمای نقاط مختلف، مقایسه آنها با یکدیگر، ذخیره آنها و امکان بارگذاری اطلاعات ذخیره شده وجود دارد. علاوه بر این قابلیت‌ها، تعدادی فرمان کنترلی نیز از طریق این برنامه به میکروکنترلر فرستاده میشوند تا عملکرد سامانه از طریق نرمافزار کنترل شود. در شکل ۲-۶ میتوانید فلوچارت مختصری از عملکرد برنامه را مشاهده کنید، البته در فصلهای بعدی بطور کامل توضیح داده میشود.
شکل ۲-۶: فلوچارت مختصری از عملکرد برنامه کامپیوتری سامانه
پس از اتصال تغذیه سامانه و اجرای نرمافزار مربوطه، سامانه منتظر ارسال فرمان شروع توسط کاربر از طریق نرمافزار میماند. به محض ارسال این فرمان، میکروکنترلر ATMEGA8 شروع به اسکن کردن هریک از مجموعه حسگرهای دما میکند؛ پس از تکمیل شدن اسکن، بسته های داده از هر بردی مانند شکل ۲-۵ با بهره گرفتن از توابع به کار رفته در برنامه میکروکنترلر ATMEGA8 تولید و توسط میکروکنترلر LPC2378 به درگاه LAN ارسال میگردد. نرم افزار LabVIEW این بسته داده را دریافت میکند و ابتدا به بررسی صحت ارسال داده ها میپردازد، یعنی شروع به چک کردن تعداد بایتهای دریافتی، شماره برد درخواستی، Check Sum موجود در داده ها، چک کردن هدر و تریلر میپردازد؛ سپس طبق قالب از پیش تعریف شده داده های خام، این داده ها را ترجمه و دمای هر یک از ترموکوپلها را از یکدیگر تفکیک میکند. در نهایت، دماها در یک گراف روی نمودارهای مجزا نمایش داده میشوند و همزمان اطلاعات هر یک از نمودارها را در یک فایل Excel و یک فایل Text ذخیره میکند تا کاربر در صورت نیاز بتواند داده ها را مجدداً بارگذاری نماید.
۲-۷- بسته ارسالی برنامه کامپیوتری
بسته ارسالی به میکروکنترلرها از برنامه نوشته شده در کامپیوتر به قرار شکل ۲-۷ است، همانطور که مشاهده میکنید این بسته شامل نوع ترموکوپل، هدر، تریلر، تعداد بایتهای ارسالی، Check sum و شماره برد است که در میکروکنترلر همه آنها چک میشود تا مشخص شود داده صحیحی به میکرو رسیده است یا نرسیده است.
شکل ۲-۷: مشخصات داده ارسالی از کامپیوتر
۲-۸- برخی مشخصات مهم سامانه
در این قسمت بطور مختصر به همراه عکسهایی از سختافزار (شکل ۲-۸) و نرمافزار (شکلهای ۲-۹، ۲-۱۰ و ۲-۱۱) سامانه اندازه گیری دما، برخی پارامترهای مهم سختافزاری و نرمافزاری این سامانه را نام بردهایم.
(d)
(c)
(a)
(b)
شکل ۲-۸: (a) نمایی از برد اصلی سامانه، (b)، (c)، (d)نماهای مختلف از بردهای Slave
۲-۸-۱- سختافزاری
اندازه گیری دمای ۶۴ کانال در کمتر از ۱ ثانیه.
محدوده اندازه گیری بین ۰ تا ۱۰۲۴ درجه سانتیگراد.
دقت اندازه گیری ۲۵/۰ درجه سانتیگراد.
امکان اندازه گیری در یک محیط پراکنده با فاصله حداکثر۹۰۰ متر (برای کابل AWG24 به هم تابیدۀ با محافظ، Ohm/m085/0 ، pF/m41).
اندازه گیری دما با ترموکوپل نوع K.
حداقل نویز به دلیل انتقال اطلاعات به صورت دیجیتال.
اندازه گیری با قابلیت جبران اتصال سرد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.