– حس تعلق
– مشارکت سازمانی

پورتنی و بری ۱۹۹۷

جابجایی محل اقامت، سن، مشاغل اجتماعی، مالکیت منزل مسکونی، آموزش، هزینه های فرصت زمان، همگونی قومی و زبانی، بعد فیزیکی مسافت در مسافرت، هزینه مسافرت

– مشارکت در انواع سازمان های غیر رسمی
– باور به راستگو بودن مردم

– مشارکت سازمانی
– اعتماد

گلیزر،لاییسون، ساکردوت، ۲۰۰۰، گلیزر، ۲۰۰۱

ویژگی های شخصی(سن، جنس، سلامت)، ویژگی های خانوادگی (وضعیت روابط، وضعیت تاهل، وجود فرزندان)، منابع (آموزش، انتقال، مالکیت منزل)، گرایش ها و ارزش ها (تساهل، تنوع، اهداف مشترک)، ویژگی های حوزه (شهری و روستایی، سطح وضعیت اقتصادی اجتماعی، وجود شبکه ها در حوزه محلی، امنیت حوزه محلی)

– شاخص های غیر رسمی
– شاخص های تعمیم یافته
– شاخص های نهادی

– ساختاری
– شناختی

استون وهیوز، ۲۰۰۲

درآمد خانواده و وضعیت شغلی شامل: امنیت شغلی، سطح درآمد و وقت اضافه، دین(دین باوری، تعهد دینی)، آموزش، سن، شهر در برابر حومه ، اندازه خانوار، جنس، مشارکت بازار کار زنان

– میزان آگاهی از امور عمومی سیاسی-اجتماعی
– میزان فعالیت های انجمنی

– آگاهی و توجه به امور
– مشارکت های انجمنی

افه و فوش، ۲۰۰۲

ویژگی های فردی سرپرست خانوار( درآمد،آموزش، سن و شغل)، ویژگی های محل ( تعداد ساکنین، ریشه سکنه بلوک، ترکیب مالکین و غیر مالکین، سن محله، تعداد انجمن ها، فراوانی نشست ها، تعداد اعضا از افراد صاحب نفوذ)، ویژگی های فردی متولیان نظام های مدیریت داوطلبانه

– اعتماد
– هنجارهای همیاری
– مشترکات در زمینه های ارزشی، قومی و دینی
– نهادهای سنتی و مرسوم

– هنجارهای همیاری
– اعتماد
– مشترکات در محل

پارگال،گلیگان، هوک، ۲۰۰۲

خانوارهایی که به حل مشکل اجتماعی پرداخته اند تصمیم گیری های به صورت جمعی داشتند، ذهنیت شفاف از قانون گذاری و ضمانت اجرای قانون