گول و همکاران[۸۴] (۲۰۱۱) به بررسی فاکتورهای اقتصاد کلان بر سودآوری (۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹) بانکهای پاکستانی پرداختند. آنها از دارایی‎ها، حقوق صاحبان سهام، وامها و سپرده‎ها بعنوان متغیرهای مستقل و ROA، ROE و NIM بعنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. با بکار گیری روش مجموع کمترین مربعات معمولی (OLS)، نهایتاً نتایج بیانگر آنست که بانکهای با داراییها، سپرده‎ها، وامها و حقوق صاحبان سهام بیشتر، سودآوری بالاتری داشته اند (Bilal & et al, 2013).
اَیادی و بوجلبِن[۸۵] (۲۰۱۲) در مطالعاتشان به فاکتورهای سودآوری بانکداری کشور تونس در طی دوره مالی ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ پرداختند. آنها بدین نتیجه رسیدند که اندازه بانک بطور معنادار با سودآوری رابطه داشته در حالی‎که ریسک و نقدینگی با سودهای بانکهای تونس رابطه معناداری نداشته است. همچنین فاکتور خارجی GDP و تورم رابطه منفی با سودآوری بانکها داشته است (Bilal & et al, 2013).
الکس آبیتی و ویلیام اَزراکو[۸۶] (۲۰۱۲)، در تحقیق خودشان با عنوان اثر ساختار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر سودآوری بانکهای غنا بدین نتیجه دست یافتند که بین معیارهای سودآوری ROA، ROE وNIM با ساختار مالی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتیج نشان می‎دهد که بین متغیرهای اقتصاد کلان GDP و تورم با معیارهای سودآوری هیچگونه رابطه معناداری وجود ندارد. نهایتاً اینکه بین نرخ ارز با معیارهای ROA و ROE رابطه معناداری وجود داشته است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
هر پژوهشی با یک مسئله آغاز می‎گردد. مسئله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می‎شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تایید یا رد فرضیه می‎باشد. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیات داده های جمع آوری شده در خصوص تحقیق، ورودی اساسی و پایه تحقیق می‎باشد و در نهایت، محقق بایستی با توجه به داده های گردآوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیات و پاسخگوئی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار و محرز می‎باشد، داده ها اطلاعات خام و غیر قابل اتکا می‎باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود.
لذا در این فصل به بررسی چگونگی داده ها، تحلیل آنها جهت استفاده از داده های خام در راستای سوالات تحقیق پرداخته می‎شود.
۳-۱) روش پژوهش
تحقیق حاضر ازجهت هدف، از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق از آن جهت که می‎تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار بانکها، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکتها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج، از نوع توصیفی – تحلیلی(استقرایی) می‎باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌ آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.
ازجهت نوع طرح تحقیق، از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است، جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.
۳-۲) حدود زمانی و مکانی پژوهش
این تحقیق در ارتباط با شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است، در نتیجه قلمرو مکانی آن را شرکتهای مذکور تشکیل می‎دهند. قلمرو زمانی پژوهش حاضر سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ میباشد.
۳-۳) جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد.
۳-۴) روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
انتخاب نمونه آماری تحقیق با شرایط زیر تعیین شده اند:
۱) در تمام طول دوره تحقیق، عضو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشد.
۲) در تمام طول دوره تحقیق، بطور فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفته باشد.
۳) سال مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفند هر سال بوده و در تمام طول سالهای تحقیق، سال مالی شرکت تغییر نیافته باشد، زیرا اگر سال مالی شرکتی طی دوره سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ تغییر کرده باشد در آن صورت امکان بررسی فرضیه پژوهش در خصوص آن شرکت برای سالهای مورد مطالعه با تکیه بر اطلاعات و داده های صورتهای مالی دوره های مختلف آن شرکت وجود نخواهد داشت. این بدان خاطر است که صورتهای مالی دوره تغییر برای دوره زمانی کمتر یا بیشتر از یکسال مالی (۱۲ ماه) خواهد بود. در نتیجه قابلیت مقایسه را بین اطلاعات دوره های مالی از بین خواهد برد.
۵) بانکها می‎بایستی در طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ سودآور باشند.
لذا، پس از تعیین کل بانکهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران که از سال مالی ۱۳۸۶ به عضویت درآمده اند، شرکتهایی که شرایط فوق الذکر را دارا نبودند حذف گردیده تا نمونه آماری تحقیق شکل گیرد. نمونه آماری نهایی بدست آمده شامل ۷ بانک (از کل بانکهای‎ موجود در صنعت بانکداری بورس اوراق بهادار تهران) میباشند که بشرح ذیل می‎باشند:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

بانک اقتصاد نوین بانک پارسیان
بانک تجارت بانک سینا
بانک صادرات ایران بانک ملت
بانک کار آفرین